Samenvatting: Bestuursrecht | 9789089741684 | L J A Damen

Samenvatting: Bestuursrecht | 9789089741684 | L J A Damen Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bestuursrecht | 9789089741684 | L.J.A. Damen ....

 • 1 Handelingen van het bestuur

 • welke normen moet het bestuur in acht nemen bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid

  op de Voorbereiding van een besluit, op de besluitvorming, op de motivering, op de belangenafweging en op de kennisgeving van het besluit.
 • 1.1 leerstukken van het bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • komen aan het bestuur ook privaatrechtelijk bevoegdheden en rechten toe?

  het bestuur mag twee wegen bewandelen, zowel de privaatrechtelijke weg als de publiekrechtelijke weg. afhankelijk van. zie Windmill en Kunst en Antiekstudio Lelystad, brandweerarrest
 • 1.2 Centrale vragen van bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vragen staan centraal bij bestuursrechtelijke thema's?

  1. Waarom is overheidsbestuur nodig?
  2. Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht in het leven genomen en voldeden reeds bestaande regels (straf-/privaatrecht) niet?
  3. Op welk terrein treedt de overheid op, en hoe?
  4. Hoe heeft de bestuursrechtelijke betrekking tussen bestuur en burger gestalte gekregen?
  5. Hoe wordt de kwaliteit van het overheidsbestuur gewaarborgd?
 • 1.2.1 Waarom is overheidsbestuur nodig?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe werd de klassieke liberale rechtsstaat in de eerste helft van de negentiende eeuw aangeduid?

  Nachtwakerstaat; er was sprake van een minimale overheid.
 • 1.2.2 Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht?

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt het in dat bestuurlijke sancties veelal voorwaardelijk zijn?

  Zij kunnen pas worden geëffectueerd indien de overtreder binnen een gestelde termijn zijn overtreding niet ongedaan heeft gemaakt of heeft beëindigd.
 • 1.2.4 Hoe heeft de bestuursrechtelijke betrekking tussen bestuur en burger gestalte gekregen?

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe wordt de rechtspositie van burgers in veel gevallen vastgesteld?

  Eenzijdig door de overheid, met het oog op de behartiging van het algemeen belang.
 • Wat eist de rechtszekerheid?

  Dat vooraf duidelijk is waartoe overheidsorganen bevoegd zijn en hoever die bevoegdheden reiken.
 • Mogen bestuursorganen afwijken van beleidsregels?

  In de jurisprudentie is uitgemaakt dat bestuursorganen die beleidsregels hebben opgesteld, op grond van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel er niet zonder gegronde reden van mogen afwijken.
 • 1.2.5 Hoe wordt de kwaliteit van het overheidsbestuur gewaarborgd?

  Dit is een preview. Er zijn 40 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe heeft controle door de rechter een kwaliteitsverhogend en -waarborgend effect?

  De rechter mag niet de doelmatigheid (of wenselijkheid) van besluiten toetsen en zeker niet op de stoel van de administratie gaan zitten.
 • Waaruit blijkt dat voorafgaande aan het instellen van beroep eerst bezwaar gemaakt moet worden?

  Artikel 8:1 Awb bepaalt dat beroep ingesteld kan worden bij de rechtbank. Artikel 7:1 Awb bepaalt echter dat alvorens beroep in te stellen eerst bezwaar moet worden gemaakt tenzij er sprake is van een van de in lid 1 genoemde uitzonderingsgronden.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Bestuursrecht