Successie en bosdynamiek - Snelheid en richting van successie

15 belangrijke vragen over Successie en bosdynamiek - Snelheid en richting van successie

Wat is de lokale soortenpool?

Het resultaat van de gecombineerde werking van abiotische (onafhankelijke groeiplaatsfactoren) en geografische filters.

Wat doen verbreidings- of dispersiefilters?

Soorten die wel in de regionale soortenpool aanwezig zijn kunnen geen nieuwe habitats bereiken vanwege limitaties in hun verbreidingscapaciteit.

Hoe onderzoek je successie in de boomlaag?

Proefvlakken onderzoeken voor de maximale leeftijd van de aanwezige boomsoorten.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is de derde onderzoeksmethode?

Reconstrueren van de ontwikkelingen in de vegetatie met behulp van het biologische archief. Aanwezige plantenresten analyseren. Pollendiagrammen.

Wat zijn afhankelijke groeiplaatsfactoren?

Factoren waarop de vegetatie een invloed uitoefend.

Hoe is de humusvorm een lokale filter?

Doordat plantensoorten sterk kunnen verschillen in de behoefte en toleratie ten aanzien van nutrienten, pH en vocht.

Wat maakt sommige vaatplanten tot specifieke bosplanten?

De schaduwresistentie en de gevoeligheid voor uitdroging en geringe concurrentiekracht tov ruigtekruiden.

Waarom verloopt de vestiging van oudbossoorten zo langzaam op voormalige landbouwgrond?

Omdat er daar veel ruigtekruiden zijn.

Wat zijn de 4 lichtklimaten in bossen?

1. Grote open plekken met wit licht
2. Kleine open plekken met roodachtig licht
3. Open bos met blauw-grijsachtig licht (openschaduwklimaat/Blauschatten)
4. Gesloten bos met geel-groen achtig licht

Waar hangt het vanaf in hoeverre soorten kunnen reageren op veranderingen in hun omgeving?

Combinaties van eigenschappen (traits) en de daaruit volgende strategieën (tactics).

Hoe kan schaduwresistentie worden vermeden?

Door schaduw te tolereren of te vermijden. Tolerantie door lage lichtverzadigingswaarde, veel chlorofyl.

Hoe kunnen soorten zich in de beworteling aanpassen aan strooiselaccumulatie?

Onder- en bovengrondsewortelstokken maken.

Wat is de invloed van begrazing op successie?

Successie verloopt onder hoge begrazingsdruk trager dan in minder begraasde terreinen doordat vruchten en zaailingen worden opgevreten en de groei van struiken en verjonging door begrazing worden belemmerd.

Wat bepaalt de aandelen van leeftijdsklassen in het vegetatiemozaik?

De frequentie en intensiteit van verstoringen.

Wat is de MSA (minimumstructuurareaal)?

Het minimale oppervlak van een bepaald bostype dat aanwezig moet zijn opdat alle bosfasen daarin blijvend vertegenwoordigd zijn bij een natuurlijke bosdynamiek.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo