Theorieën - Theoretische modellen en hypothesen

13 belangrijke vragen over Theorieën - Theoretische modellen en hypothesen

Wat is een theoretisch model

Schematische weergave van de werkelijkheid.
Voor het woord model kunnen verschillende betekenissen worden gebruikt.

Welke benadering van het begrip 'theorie' wordt in de cursus gehanteerd?

De benadering dat in de wetenschap theorieën niet de belangrijkste rol spelen, maar theoretische modellen en theoretische hypothesen.

Noem 3 betekenissen van het woord model en beschrijf wat er mee bedoeld wordt

1 Schaalmodel; echte dingen op schaal nagebouwd.
1a Systeem; op schaal gebouwd hoe het er uit zou kunnen zien (gebaseerd op de werkelijkheid van andere dingen die er op lijken).
2 Analogiemodel; Pretenderen niet op de werkelijkheid te lijken maar zijn bedoeld op bepaalde functies te onderzoeken (wiki).

3 Theoretisch model; een systeem waarvan de kenmerken met behulp van een definitie zijn vastgesteld.
(Het beschrijvende systeem is een model van het natuurlijke systeem.)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welk probleem kleeft er aan het gebruik van het begrip 'theoretisch model'? Noem twee voorbeelden.

Het woord 'model' wordt, ook door onderzoekers, in een aantal verschillende betekenissen gebruikt:
 • schaalmodellen
 • analogiemodellen

Wat is het belangrijkste kenmerk van een schaalmodel, en wat is de belangrijkste beperking?

Kenmerk: een schaalmodel komt qua vorm en structuur overeen met de dingen waar het een model van is
Beperking: door verschillen, o.a. in grootte en materialen, is de overeenkomst niet 100%
Conclusies kunnen dus alleen getrokken worden op de gebieden waarop de overeenkomsten liggen, dus op het vlak van vorm en structuur.

De auteur gebruikt het begrip 'systeem' om het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek aan te geven. Welke rol spelen systemen en modellen in wetenschappelijk onderzoek (3)?

---Bij het onderzoeken van een systeem is er nog weinig informatie.
---Op basis van kennis van andere, reeds onderzochte systemen kan een theorie over het te onderzoeken systeem gevormd worden die getoetst kan worden.
---Reeds onderzochte systemen worden zo als (analogie)model gebruikt voor het nog onbekende systeem

Welke definitie geeft de auteur voor een theoretisch model (4)?

Een theoretisch model is een systeem waarvan de kenmerken in de vorm van een definitie zijn vastgelegd:
 • Het is in feite een beschrijving van de eigenschappen van een natuurlijk systeem met behulp van woorden en formules.
 • Met de beschrijving creëren we een nieuw systeem dat alleen in onze geest bestaat
 • Het beschrijvende systeem is het model van het natuurlijke systeem
 • Het beschrijvende systeem lijkt qua structuur zoveel mogelijk op het natuurlijke systeem

Hoe kunnen we een opsomming van de eigenschappen van een theoretisch model opvatten?

Als een stipulatieve definitie van dat model

In hoeverre kunnen verschijnselen verklaard worden met behulp van een theoretisch model?

Niet: om verklaringen op te stellen maakt men gebruik van theoretische hypothesen en, uiteindelijk, theorieën.

In hoeverre spelen analogiemodellen een rol bij de rechtvaardiging van theorieën (3)?

---Dat is onderwerp van discussie
---De veiligste benadering is 'niet': een analogiemodel is op zichzelf geen rechtvaardiging van een theorie, ze draagt wel bij aan de ontwikkeling ervan.
---Rechtvaardiging van een theorie is ook mogelijk zonder gebruik van modellen, nl. door testen van die theorie op basis van de informatie over de systemen waar die theorie over gaat.

De auteur stelt in de cursus  dat een natuurwetenschappelijke benadering van de wereld om ons heen zinvol is. Wat is het uitgangspunt van de natuurwetenschappelijke benadering en hoe spelen systemen daarin een rol (3)?

---Een natuurwetenschappelijke benadering gaat er van uit dat we het universum in kleine brokken kunnen opdelen (natuurlijke systemen).
---Deze brokken zijn min of meer onafhankelijk van hun omgeving, zodat we ze afzonderlijk van elkaar kunnen bestuderen
---Natuurlijke systemen vertonen inwendig samenhang en vormen samen weer systemen van een hogere orde
(atoom - molecuul - wereld - universum)

Bestaan 'natuurlijke systemen' , de brokken waarin je de werkelijkheid van het universum kunt opdelen, ook werkelijk?

Dat is onderwerp van discussie: het is ook mogelijk dat het slechts kunstmatige structuren zijn, bedacht om onderzoek te vergemakkelijken.

Wat is het verschil tussen een 'hypothese' en een 'theoretische hypothese'?

 • Een hypothese is een feitelijk wetenschappelijke uitspraak, zij is contingent dus waar of onwaar.
 • Een theoretische hypothese is een bijzondere vorm van een feitelijke uitspraak, omdat er gebruik gemaakt moet worden van theoretische modellen om elementen in het te beschrijven natuurlijke systeem te kunnen identificeren.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo