Samenvatting: Inleiding Nederlands Sociaal Recht | G J J Heerma van Voss

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding Nederlands Sociaal Recht | G.J.J. Heerma van Voss

 • 1 Het begrip sociaal recht

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat behelst de theorie van 'de onzichtbare hand' van Adam Smith?

  De economie komt in evenwicht als de krachten van de vrije markt hun gang kunnen gaan.
 • 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke term voor sociaal recht is het meest gangbaar?

  De overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Hieronder valt het individueel arbeidsrecht en het collectieve arbeidsrecht.

 • 1.2 Geschiedenis

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Tot welke ontwikkeling leidde de Industriële Revolutie?

  Afschaffing van gilden, contractsvrijheid, uitbuiting van arbeiders, weerstand vanuit arbeiders en kerken
 • Wanneer werd arbeid in ondergeschikt verband met name een maatschappelijk vraagstuk?

  Tijdens de Industriëe Revolutie in de 18e en 19e eeuw. Door het opkomen van de machinale industrie werd arbeid op grote schaal mogelijk. Er kwamen meer mensen met een arbeidscontract.
 • Welke vier perioden zijn te onderscheiden in het Nederlands sociaal recht?

  1870-1900: Aanpak van sociale missstanden
  1900-1945: Basis sociaal recht
  1945-1975: Ontwikkeling verzorgingsstaat
  1975- : Stagnatie en modernisering
 • Welke juridische veranderingen vonden plaats eind 18e/begin 19e eeuw?

  - Grotere vrijheid van ondernemen: de overheid moest zich niet in de economie mengen.
  - Oude arbeidsverbanden met veel regulering, werden afgeschaft en verboden (bijv. gilden)
  - Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid, broederschap
  - Eigendomsrecht werd individueel en absoluut
  - Contractsvrijheid
  - Arbeidsverhoudingen hadden een sterk eenzijdig karakter.

  --> Dit alles riep grote misstanden op.
 • Noem vier wetten uit de periode van aanpak van sociale misstanden (1870-1900)

  1872: Verbod kinderarbeid Van Houten, weinig effect vanwege ontbreken van sancties
  1889: Arbeidswet, beperking arbeidstijd van vrouwen en jeugdigen, aanstelling eerste arbeidsinspecteur
  1895: Veiligheidswet, bescherming voor alle arbeiders
  1901: Ongevallenwet regelde uitkeringen na ongevallen, eerste sociale-verzekeringswet
 • Noem vijf mijlpalen uit de periode van basis sociaal recht (1900-1945)

  1909: Arbeidscontract
  1927: Wettelijke regulering cao
  1937: Mogelijkheid om cao wettelijk verbindend te verklaren
  Sociale verzekering: 1911: Invaliditeitswet, 1913: Ziektewet
  1911 en 1919: Aanpassing Arbeidswet (1889) met achturige werkdag
 • Noem mijlpalen in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat (1945-1975)

  Opbouw van sociale zekerheid in samenwerking tussen werkgevers en werknemers
  Centrale loonvorming
  Socialeverzekeringswetten tegen werkloosheid, ouderdom en overlijden van de kostwinner
  Invoer volksverzekeringen die voor alle ingezetenen gelden
  Streven naar 'rechtsorde van arbeid'
  Invoering OR
  Minimumloon
  Recht op vakantie
  Ontslagbescherming
 • Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die plaatsvonden in de tweede periode?

  1. Rechtzetten misstanden
  • 1911: Verbetering Arbeidswet
  • 1919: Invoering Invaliditeitswet
  • 1919: Uitbreiding Arbeidswet: wettelijke achturige werkdag werd ingevoerd.
  • 1930: Invoering Ziektewet

  2. Algemene regelingen voor sociaal recht. Civiel recht werd socialer.
  • 1909: 80 artikelen in BW over arbeidsrecht. 
  • 1927: Regulering collectieve arbeidsovereenkomst in BW
  • 1937: Mogelijkheid CAO's algemeen verbindend te verklaren in BW

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Inleiding Nederlands Sociaal Recht