Pandrecht op zaken - Retentierecht

10 belangrijke vragen over Pandrecht op zaken - Retentierecht

Waarom zijn de artikel 439 e.v. Rv voor het leggen van beslag van belang?

In artikel 439 e.v. Rv zijn de gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen zijn, neergelegd.

Kan een retentor afgifte van de zaak aan een pandhouder weigeren?

De retentor kan afgifte van de zaak aan een pandhouder weigeren (3:290 BW), ook al is de pandhouder tot omzetting in vuistpand bevoegd (3:237 lid 3 BW).

Kan een retentor zijn vordering met voorrang boven de door pandrecht gesecureerde vordering verhalen?

De retentor kan zijn vordering ook met voorrang boven de door de pandrecht gesecureerde (veilig gestelde) vordering verhalen, ofwel: een vordering waar een pandrecht op is gevestigd, artikel 3:292 BW. De retentor moet dan wel vóór de executieverkoop (457 lid 1 Rv en 3:253 lid 1 BW) eigenbeslag op de zaak leggen (479h Rv) voor de vorderingen waarvoor hij retentierecht kan uitoefenen.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Heeft de retentor voorrang als het pandrecht later is gevestigd dan het retentierecht?

Als het pandrecht jonger is dan het retentierecht heeft de retentor voorrang op grond van artikel 3:291 lid 1 jo. 3:292 BW. Vereist is dat het retentierecht voor de pandhouder kenbaar was.

Hoe moet worden bepaald of een pandrecht jonger is dan een retentierecht? Ofwel: op welk moment ontstaat het retentierecht en op welk moment ontstaat het pandrecht?

Het retentierecht ontstaat op het moment dat de retentor een vordering heeft op de schuldenaar en hij de feitelijke macht over de teruggehouden zaak uitoefent. 
Een pandrecht ontstaat op het moment van het verlijden van de authentieke pandakte of het registreren van de onderhandse akte, artikel 3:237 lid 1 BW. 
Wanneer op grond van deze ontstaansmomenten moet worden geoordeeld dat het pandrecht ouder is dan het retentierecht, dan moet de goeder trouw van de retentor uit 3:292 lid 2 BW worden beoordeeld naar het tijdstip waarop de rechtsverhouding waar het retentierecht op rust is ontstaan.

Welke twee momenten zijn van belang voor het beoordelen van de rang van het retentierecht t.o.v. het pandrecht?

Allereerst is van belang of het door de retentor gelegde beslag jonger is dan het pandrecht.
Het tweede dat van belang is is of het retentierecht jonger of ouder is dan het pandrecht.

Wat als het beslag dat door de retentor is gelegd ouder is dan het pandrecht?

Wanneer het beslag dat door de retentor is gelegd, ouder is dan het pandrecht dan is de tweede vraag (althans in situaties buiten faillissement) niet meer van belang, de retentor heeft dan namelijk al voorrang oven de pandhouder o.g.v. de blokkerende werking van het beslag.

Kan de retentor toch voorrang hebben wanneer hij later beslag legt dan dat het pandrecht is ontstaan?

Het is mogelijk dat eerst het (vuistloos) pandrecht is gevestigd, dan het retentierecht ontstaat en er daarna beslag wordt gelegd en de retentor bij verhaal voorrang heeft boven de pandhouder, zie 3:291 lid 2 jo. 3:292 BW.

Wat zijn de mogelijkheden voor een retentor wanneer zijn schuldenaar failliet wordt verklaard en de curator de zaak niet opeist?

De retentor kan de curator een redelijke termijn stellen om de zaak op te komen eisen (zoals beschreven in lid 1). Verkoopt de curator de zaak niet binnen de door de retentor termijn dan kan de schuldeiser de zaak verkopen en mag hij daarbij zijn rechten uitoefenen alsof hij separatist is, ofwel: hij mag zijn rechten uitoefenen als ware er geen faillissement (57 Fw).

Waarom moet de pandhouder o.g.v. artikel 57 lid 3 Fw een bedrag ter hoogte van de vordering van de retentor aan de curator afdragen/

In artikel 57 lid 3 Fw staat namelijk dat de curator de belangen van de bevoorrechte schuldeisers behartigt die in rang boven de pand- en hypotheekhouder en beperkt gerechtigden gaan. 

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo