Lokale belastingen - Het tot stand komen van de belasting en het belastingreglement - Voorschriften mbt het belastingreglement

21 belangrijke vragen over Lokale belastingen - Het tot stand komen van de belasting en het belastingreglement - Voorschriften mbt het belastingreglement

Wat is een belastingreglement? Waarom is er een belastingreglement?

Het is een regelgevend document, met alle nodige elementen om later tot de concrete vestiging en invordering van de belasting over te gaan

Welke drie onderdelen heeft een belastingreglement?

 1. Titel
 2. overwegende gedeelte
 3. beschikkende gedeelte

Wat is het overwegende gedeelte?

Dit is het deel van het belastingreglement waarin wordt verwezen naar de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire bepalingen en dat eveneens de overwegingen bevat die tot het invoeren van de belasting hebben geleid (financiële behoefte; niet-fiscale doeleinden)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat wordt verstaan onder toepasselijke wetgeving?

 • De wetgeving waaruit de bevoegdheid van de raad blijkt om belastingen te heffen
  • art. 170§3 of §4 Gw
  • art. 42§3 provinciedecreet of 40§3 DLB
 • wetgeving die de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de lokale belastingen regelt
  • Vl.Gw.: decreet 30 mei 2008
 • evt de wetgeving die de heffing van de belasting, beperkt, verantwoordt en/of regelt.

"De bevoegdheid om belastingen in te voeren is doelgebonden" Leg uit.

De belasting moet verantwoord worden door een financiële behoefte
 • er moet nood zijn aan geldmiddelen
 • voor de financiering van de uitgaven van het bestuur
 • in beginsel geen belastingen invoeren om andere redenen dan financiële
 • de behoefte zal blijken uit de verwijzing naar de begrotingsbehoeften

Controle door toezichthoudende overheid in raam van bestuurlijk toezicht.

Leg uit: de fiscale en niet-fiscale doeleinden van de belasting

Fiscale doeleinden: belastingen zorgen voor overheidsinkomsten waarmee de overheidsopdrachten kunnen worden gefinancierd.

Niet-fiscale doelen: er kan een bijkomend doel zijn
 • indien deze doelen binnen de beleidsbevoegdheid van de belastingheffende overheid vallen
 • ontradend of aanmoedingsobjectieven
 • motivering duidelijk in overwegend gedeelte
 • GEEN sanctie erop gericht een overtreding te bestraffen

Bv. Belasting op schroothandelaars > niet fraai in gemeente

Moeten de lokale beginselen het gelijkheidsbeginsel respecteren?

Ja zoals opgenomen in de artikelen 10 en 11 en 172 Gw.
 • deze regels sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde vgl categorieën van personen of belastbare toestand worden ingesteld
  • verschil berust op objectief criterium
  • verschil is redelijk verantwoord
 • Het onderscheid tussen de belastingplichtigen moet verantwoord worden in het overwegende gedeelte
 • toezichthoudende overheid controleert

Mbt het gelijkheidsbeginsel is er geen formele motiveringsplicht, wat wel? Leg uit.

Het belastingreglement valt niet onder de toepassing van de wet van 1991 mbt uitdrukkelijke motivering.
 • wel een materiële verantwoordingsplicht in overwegende gedeelte
  • aangeven op grond van welke criteria een onderscheid wordt gemaakt
  • om controle mogelijk te maken door toezichthoudende overheid of rechter
 • de motieven moeten kenbaar en aanwezig zijn, ze moeten aanvaardbaar en logisch zijn
  • loutere beweringen zijn onvoldoende
  • bv vennootschap is kapitaalkrachtiger dan zelfstandige

Hoe zit het met het voorafgaand onderzoek en het overwegende gedeelte?

Als een dergelijk onderzoek wordt georganiseerd, moet daarvan melding gemaakt worden in het overwegend gedeelte
 • in beschikkend gedeelte clausule opnemen dat verordening definitief wordt wanneer er geen bezwaren worden ingediend.

Welke sancties zijn er op de elementen in het overwegende gedeelte?

Belastingreglement is niet onwettig wanneer de motieven voor de invoering van de belasting niet in het belastingreglement zelf worden vermeld.
 • OK als men de motieven kan terugvinden in het fiscaal dossier van de gemeente
  • bv in notulen, impliciet in reglement
 • motieven moeten echter wel aanwezig zijn bij stemming reglement

Wat bevat het beschikkende gedeelte van het belastingreglement?

= de eigenlijke bindende besluitvorming onder de vorm van artikelen

In het beschikkend gedeelte zijn er 3 soorten vermeldingen, welke?

 1. De algemeen verplichte vermeldingen
 2. de specifiek verplichte vermeldingen
 3. de louter facultatieve vermeldingen

Wat als een belastingreglement niet de algemeen verplichte vermeldingen bevat?

Dan heeft het reglement onvoldoende vorm om toe te passen

Welke zijn de 6 algemeen verplichte vermeldingen?

 1. De heffingstermijn
 2. belastbare feit
 3. belastbare grondslag
 4. aanduiding van de belastingplichtige
 5. aanslagvoet
 6. wijze van invordering

Wat met de heffingstermijn bij aanvullende belastingen op de PB en opcentiemen op de onroerende voorheffing?

De mogelijkheid om belasting voor meerdere jaren vast te stellen geldt ook hiervoor.
 • de PB wordt gevestigd obv het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het voorafgaande jaar
 • het % van de aanvullende belasting of tarief van opcentiemen kan worden vastgesteld door een belastingreglement dat vtp is vanaf een bepaald AJ tot uiterlijk 31 januari
 • ontstentenis nieuwe vaststelling -> % van vorige aanslagjaar

Hoe zit het met de belastingvoet bij opcentiemen op onroerende voorheffing?

Daar moet voor de AJ 2018-2022 rekening worden gehouden met maximumpercentages per provincie.
 • gemeenten mogen hun opcentiemen bovendien differentiËren
 • mits nodige motivering en communicatie aan Vlaamse administratie

Wanneer worden de specifiek verplichte vermeldingen opgenomen?

Wanneer de belastingheffende overheid het nodig of geraden acht

Welke zijn de 6 specifiek verplichte vermeldingen?

 1. De aangifteplicht
 2. de belastingverhoging
 3. de administratieve geldboete
 4. vrijstellingen en verminderingen van belasting
 5. de consignatie
 6. de hoofdelijkheid

Leg uit: vrijstellingen en verminderingen van belasting

=> moeten worden opgenomen in reglement! Geen delegatie!
 • vrijstelling of vermindering moet objectief zijn
 • moet redelijkerwijze in verband kunnen worden gebracht met doel belasting
  • niet mogelijk obv inkomen
  • motivering moet te achterhalen zijn

Welke zijn de louter facultatieve vermeldingen.

Deze hoeven er niet in te staan. Het gaat meestal om procedure-vermeldingen maar die worden reeds geregeld door een decreet/ord;
 • procedure van ambtshalve aanslag
 • bezwaarprocedure
 • betalingstermijn
 • interesten

Wat is van belang bij het opmaken van een belastingreglement?

Get zo duidelijk en eenduidig mogelijk redigeren

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo