Beslag onroerende zaak

21 belangrijke vragen over Beslag onroerende zaak

Welk beperkt recht op onroerende zaken is niet voor beslag vatbaar? 

-hypotheekrecht is niet voor afzonderlijke executie vatbaar. Hypotheekrecht is afhankelijk van een geldleenovereenkomst.

-erfdienstbaarheid. Afhankelijk recht van bestaan van nabuurschap. Deze zijn niet zelfstandig voor executie vatbaar.

-recht van gebruik en bewoning: aan persoon gebonden, dus gerechtigde mag het niet doorverkopen en vervreemden dus het zou vreemd zijn als een schuldeiser dat wel zou mogen. 

Welk beperkt recht op roerende zaken is niet voor beslag vatbaar? 

Vruchtgebruik en pand. 

Wat had ABN in ABN/X dan moeten doen en hoe dan?

Beslag op de koopsom, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Beslag op de vordering van verkoper tegen de koper. Je legt dan beslag onder de schuldenaar van jouw schuldenaar. Dit is derdenbeslag.
Hoe moet je dit beslag leggen?
-          onder de koper
-          of tegenwoordig komt het geld bij de notaris, dus derdenbeslag onder de notaris op het bedrag wat hij moet uitbetalen aan de verkoper. 
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat wordt met artikel 507a bedoelt? 

Beslag fixeert het object, tenzij de wet zelf de mogelijkheid biedt of zelf aangeeft dat er onder dat beslag ook iets anders valt of in de plaats komt of uitbreidt. Bijv. bij objectvervangende vergoedingsrechten: huis met beslag erop brandt af, het is verzekerd dus uitkering van de brandverzekering. Beslag gaat niet teniet omdat het object teniet gaat, er is nog grond. Maar niet zomaar gezegd dat je ipv het huis bij de verzekeraar kunt aankloppen, tenzij de wet dat aangeeft en dat doet ze in art. 507a (455a voor roerende zaken). 

Bij een roerende zaak is er text-decorationwel bescherming tot afgifte maar bij onroerende zaken is deze bescherming tot afgifte er text-decorationniet. Waarom? 

De reden hiervoor is dat bij roerende zaken de verkrijgende wordt beschermd (mits aan de voorwaarden is voldaan) en dat bij onroerende zaken de verkrijgende niet wordt beschermd omdat hij uit het register de informatie kan halen over het goed dat hij verkrijgt. 

Waarom kun je het leveringsbeslag niet inschrijven?

Omdat het geen betrekking heeft op een goederenrechtelijke rechtstoestand van een zaak (daarom is art. 3:17 sub f BW niet van toepassing, bij conservatoir leveringsbeslag is dit artikel dus weer wel van toepassing). 

Kennen we een beslag tot afgifte van onroerende zaken?

Nee, hoeft niet. Onroerende zaak kan toch niet afgegeven worden en ook niet verkocht, althans derden te goeder trouw worden niet beschermd. Je moet maar zo snel mogelijk beginnen met procederen en de text-decorationdagvaarding inschrijven, dan fixeer je en weten derden dat ze het huis maar beter niet kunnen kopen.  

Wanneer krijgt de derde verkrijger bescherming bij onroerende zaken? 

Sinds 1992 krijgt de derde verkrijger soms wel bescherming bij onroerende zaken, namelijk in de gevallen genoemd in art. 3:88 BW en art. 3:24 BW. In deze gevallen is  bescherming wel nodig maar ontbreekt het beslaginstrument. De bescherming wordt dan geboden via de registers, de dagvaarding kan dan worden ingeschreven waardoor de goede trouw van de derde verkrijger dan eventueel wegvalt. Dat de goede trouw van de derde verkrijger dan wegvalt staat omschreven in art. 3:17 sub f BW. 

Hoe gaat het als de bank gebruik maakt van haar hypotheekrecht t.a.v. de executie? Welke tweede vorm kennen we nog meer?

Bank volgt met haar hypotheek het goederenrechtelijke executierecht, en er is nog beslagexecutierecht, het gerechtelijke executierecht van BW 2. 

Mogen hypotheekhouders ook als schuldeiser executeren naast hun hypotheekrecht? 

Goederenrechtelijke executierecht hebben ze door hun hypotheekrecht, maar daarnaast zijn ze ook schuldeiser en kunnen ze dus ook van gerechtelijke exectie als schuldeiser via beslag en de deurwaarder gebruikmaken. Maar soms kan het ongeschreven recht zijn dat (er is een bepaling waarin staat dat als de hypotheekhouder executeert en hij begint met de gerechtelijke weg te volgen –dus beslag op verhypothecairde goed- en daarna gebruik maken van zijn hypotheekrecht, daar zit wat kroms is, dat voel je wel aan) je eerst je hypotheekrecht gebruikt en dan de gerechtelijke weg. Onrechtmatig beslag, dus ook ongeschreven regel. 

Soms leggen banken toch beslag ondanks het feit dat ze hypotheek hebben.

Waarom kan een hypotheekhoudende bank toch ook wel belang hebben bij beslagexecutie?

Want een hypotheek is alleen dat ene huis en soms is dat niet voldoende. Schuldeiser heeft recht op alle goederen, art. 3:270 BW. Bij het schepen- en vliegtuigenrecht: het schip/vliegtuig kan niet worden vastgelegd en bij beslag kan dat wel, je kunt het vertrek beletten. 

Meeste huizen kennen uiteindelijk een restschuld. Welke vorm van beslag kun je hiervoor gebruiken?

De gerechtelijke executieweg, dus beslagexecutie. 

Hij heeft een hypotheek en die wordt bij een notariele akte gevestigd, maar die akte levert ook een executoriale titel op (430 lid 1). Kan een hypotheekhouder nadat hij gebruik heeft gemaakt van zijn hypotheekrecht en die heeft opgesoupeerd vervolgens met diezelfde notariele akte de deurwaarder vragen verder te gaan met het salaris van deze meneer?

Ja, dat kan. Maar dan moet die akte wel die vordering bevatten (Rabobank/Visser + Rabobank/Donselaar= HR: de vordering (en de omvang van die vordering moet blijken) moet met voldoende bepaaldheid zijn omschreven. De desbetreffende vordering danwel de rechtsverhouding waarin zij rechtstreeks haar grond vond, was niet danwel onvoldoende concreet in de desbetreffende akte neergelegd. 

Wie zijn gerechtigd om mee te delen uit de executieopbrengst, dit zijn:

-          Art. 551 Rv geeft het antwoord:
-          de beslagleggers
-          schuldeiser die executiekosten heeft gemaakt
-          eventueel medebeslagleggers
-          eventueel de beperkt gerechtigden met als belangrijkste de hypotheekhouders.
-          eventueel de beperkt gerechtigden in de vorm van beperkt genotsgerechtigden 3:281 BW.

Hoe gaat de verdeling na beslagexecutie, waar moet rekening mee worden gehouden: 

- Naar rato = 3:277 Hoe groter je vordering is, hoe meer je krijgt!!

- Redenen van voorrang: hypotheek (pand ook, maar hier niet omdat het om onroerende zaken gaat), 3:281 (beperkt recht wat ingeroepen kan worden tegen de executant), retentierecht van een aannemer 3:294, fiscus 21 Inv.wet.

- of vrijwillig verdelen of gerechtelijk als je er samen niet uitkomt 551. 

Sheet 11

Varieert de blokkerende werking per beslagvorm? 

Blokkerende werking varieert per beslagvorm, in de wet staat het per beslagvorm uitgewerkt. Voor onroerend zaaksbeslag zie 505 Rv en ook van belang is 6:253 BW. 

Bescherming verkrijger te goeder trouw van iemand die een beslagen goed in eigendom krijgt? 

Verkrijger die een beslagen goed in eigendom krijgt of daarop een beperkt recht gevestigd krijgt, wordt niet beschermd ook als is hij te goeder trouw en zo onschuldig als een mak lam.

Blokkerende werking: hoofdregel 505 en aan welke rechtshandelingen moeten we dan denken?

(= rechtshandelingen in strijd met het beslag m.b.t. een onroerende zaak).
vervreemdingbezwaring met een beperkt recht (verschillen als het een vorderingsrecht, roerende zaken of onroerende zaken zijn. Bij onroerend denk aan: hypotheek, vruchtgebruik, erfpacht, vruchtgebruik, opstal, verpachting (=bijzondere vorm van huur, landbouw), 6:253 kwalititatieve verbintenissen.

Beslag en gebruiksrechten, vertel hier iets over en waar in de wet staat de regeling over gebruiksrecht? 

De gebruiksrechten die inbreuk maken op een beslag zijn waardedrukkend. Er zijn de volgende gebruiksrechten: vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en appartementsrecht.

De regeling over gebruiksrechten staat in art 526 Rv. Dit artikel verwijst naar art 3:273 BW (zuiveringsregeling). Van rechtswege vervallen beperkte rechten door de executie, het doel hiervan is een hogere opbrengt te kunnen behalen met de executie. 

Twee voorwaarden voor het laten vervallen van beperkte rechten door de executie:
-          het goed moet geleverd zijn (door inschrijving van het proces verbaal in de openbare registers)
-          de koopsom moet betaald zijn (de notaris zorgt ervoor dat dit tegelijkertijd gebeurd)
Welke rechten worden precies gezuiverd?

-          Alle op het goed rustende hypotheekrechten;
-          Alle ingeschreven beslagen;
-          Beperkte rechten die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden;
-          Beperkte rechten die wel tegen executerende verkoper maar niet tegen een andere belanghebbende (zie art 515 Rv) kunnen worden ingeroepen (art 526 lid 2 jo. art 517 lid 2 Rv).

Welke rechten worden niet genoemd bij de zuivering, en vervallen dus niet van rechtswege door de executie?

-          De kwalitatieve verbintenissen (art 6:252 BW)
à aangenomen moet worden dat kwalitatieve verbintenissen wel worden getroffen door het beslag.
-          kettingbedingen
à kettingbedingen zijn persoonlijke rechten en geen onderdeel van het goed waar beslag op wordt gelegd. Deze worden dus niet gezuiverd.
-          huur- en pachtovereenkomsten
à Het tenietgaan van huur- en pachtovereenkomsten wordt op een andere manier geregeld. Deze overeenkomsten zijn gebonden aan de kwaliteit van eigenaar. Koop breekt geen huur. Huurovereenkomst behoort dus tot het goed. Hoe krijg je de huurovereenkomst dan van het goed af?

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo