Algemeen - Diarree

7 belangrijke vragen over Algemeen - Diarree

Wanneer spreek je van diarree?

afgenomen consistentie, dagproductie >200g, frequentie toename tot driemaal daags of meer. Acute diarree duurt nooit langer dan 14 dagen.

Hoe kan er onderscheid gemaakt worden tussen secretoire of osmotische diarree?

bepaling van de electrolyt (Na P+ K P) concentratie’s in de faeces (“osmotische gapâ€) en door bepaling van het gewicht van de ontlasting na een vasten periode.

Fecale osmotische gap:

290(ideale faecesosmolariteit) – 2 (Na + K) mosmol/kg

Bij osmotische diarree is de osmotische gap > 50osmol/kg. 

Wat zijn complicaties van diarree?

-          dehydratie: orthostatische hypotensie, snelle pols, huidturgor verminderd, hoog Ht, oplopen ureum en creat, geringe Na-uitscheiding, acidose.

-          Hypokaliemie: in het colon wordt Na voor een deel uitgewisseld voor K+. Het groter het Na aanbod aan het colon, hoe groter het K verlies.

-          Metabole acidose: excretie HCO3- in het colonepitheel, gekoppeld aan Cl- resorptie.

-          Hyponatriemie, hypochloremie: bij te groot aanbod NaCl, of passage door het colon te snel, zal ook veel Na en Cl- met feces verloren gaan. 

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is pseudomembraneuze collitis?

Secretoire diarree. Meer dan 50% veroorzaakt door enterotoxine producerende E. Coli. In tropische gebieden ook veroorzaakt door Giardia of rotavirus. Meestal neemt de diarree af na 2-3dg en is verdwenen na 5dg. Bij ontstaan van koorts en zichtbaar bloed bij de feces meestal sprake van een infectie met Shigella, campylobacter, salmonella of een parasiet zoals entamoebe histolytica.                                      
Behandeling: bij geen bloed of koorts: loperamide 4mg begindosis (max 16mg per dag).  Koorts en bloed: AB co-trimoxazol (breed-spectrum) 2dd 960mg.

Welke geneesmiddelen kunnen diarree veroorzaken?

NSAIDs, diuretica, B-blokkers, guanethididine, antacida als MgO, laxantia

Wanneer ontstaat er bacteriële overgroei in de dunne darm?

bijv. bij stenose, blinde lis of motiliteitsstoornis kan ook chronische diarree ontstaan. Verschillende mechanismen spelen een rol; deconjugatie van galzouten => gestoorde micelvorming en productie van osmolariteitsverhogende metabolieten door bacteriën

Waardoor ontstaat diarree bij endocriene tumoren?

Overmatige productie van serotonine.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo