De levensvoorwaarden van micro-organisemen

40 belangrijke vragen over De levensvoorwaarden van micro-organisemen

Welke zijn de levensvoorwaarden voor micro-organismen?

1. water

2. voeding

3. temepratuur

4. zuurstof

5. pH

6. opgeloste stoffen (osmotische druk)

7. afwezigheid van giftige stoffen

Wat verstaat men onder groei van micro-organismen?

Vermenigvuldiging van micro-organismen is alleen mogelijk als het milieu daarvoor gunstig is. Het toenemen in aantal noemen we groei.

Waarom hebben micro-organismen water nodig?

1. de cel bestaat voor ongeveer 80-90% uit water;

2. voedingsstoffen en afvalproducten worden opgelost in water zodat ze op die manier de celwand kunnen passeren.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe komt het dat niet altijd dezelfde stoffen in een voedingsmiddel door micro-organismen aangetast worden?

- de levensvoorwaarden voor de micro-organismen kunnen ongunstig zijn.

In welke vormen kan water in voedingsmiddelen voorkomen?

- vrij (niet gebonden) water; in bijvoorbeeld de nerven van bladeren.

- gebonden water; aan eiwitten gebonden in bijvoorbeeld kaas.

Welk gedeelte van het aanwezige water in voedingsmiddelen kunnen micro-organismen gebruiken?

Voornamelijk vrij water.

- een maat voor vrij water is de A_w-waarde (wateractiviteit), deze waarde ligt tussen de 0 en 1.

Geef de globale minimale vochtbehoefte van bacteriën, gisten en schimmels.

- Bacteriën: grootste behoefte aan vocht 20-30%;

- Gisten: iets minder ± 18%;

- Schimmels: tot ca. 14%.

 

Welke soort micro-organismen op droge producten en bij een hoge vochtigheid van de lucht groeien?

Schimmeldraden zijn in staat vocht op te nemen uit de lucht en kunnen daardoor groeien op muren en plafonds van kelders en pakhuizen.

Welke mogelijkheid is er om de groei van micro-organismen te vertragen, uitgaande van de levensvoorwaarde water.

Bij het drogen van een product brengt men het gehalte aan vrij water terug. Dit remt de de groei van micro-organismen.

Wat zijn autotrofe micro-organismen?

-Autotroof is een samenstelling van de Griekse woorden autos (text-decorationzelf) en trophein (text-decorationvoeden). Dit betekent dat het organisme zelf voedsel kan aanmaken en het niet hoeft te betrekken van een ander organisme.

Wat zijn enzymen; wat zijn exo enzymen; wat zijn endo enzymen?

- enzymen zijn eiwitachtige stoffen die door levende cellen worden gemaakt. Enzymen kunnen een reactie versnellen of vertragen, zonder zelf te veranderen.

- exo enzymen zijn buiten de cel werkzaam en spelen een rol bij het afbreken van stoffen.

- endo enzymen zijn binnen de cel werkzaam en kunnen zowel opbouwend als afbrekend zijn.

 

Welke functies vervullen endo- en exo- enzymen?

- Als een micro-organisme in aanraking met een bepaalde voedingsbodem komt, zal het exo enzymen maken, die door de celwand naar buiten treden. De exo enzymen breken voedingsstoffen zo ver af totdat ze met water door de celwand kunnen worden getransporteerd.

- Hierna breken endo enzymen het binnengekomen voedsel verder af om energie te leveren voor de cel. Andere endo enzymen bouwen uit voedingsstoffen o.a. cel- bestanddelen op.

Hoe komt het dat bepaalde micro-organismen zeer veel stoffen en anderen m.o. zeer weinig stoffen kunnen aantasten?

- selectieve voeding kan de groei van bepaalde soorten micro-organismen remmen of bevorderen (selectieve voedingsvloeistoffen- of voedingsbodems).

 

Hoe worden micro-organismen naar hun temperatuurgevoeligheid ingedeeld?

1. Psychrofiele micro-organismen; "koude-minnende" micro-organismen kunnen zich vermeerderen tussen -5 C en +30 C.

2. Mesofiele micro-organisme; "middengroep"groeit bij temperaturen tussen de +5 C en + 45 C.

3. Thermofiele micro-organisme; "warmte-minnende" micro-organismen vermeerderen zich tussen de +25 C en +70 C.

Wat is het verschil tussen thermofiele en thermoresistente micro-organismen?

- Thermofiele micro-organismen kunnen zich vermeerderen tussen de +25 C en +70 C.

- Thermoresistente micro-organismendie tegen hogere temperaturen bestand zijn noemt men thermoresistent.

Wat verstaat men onder de minimum; maximum en optimum temperatuur?

- Beneden de text-decorationminimumtemperatuur is de groei onmogelijk;

- de temperatuur waarbij de snelste groei plaatsvind = de text-decorationoptimumtemperatuur;

- boven de text-decorationmaximumtemperatuur treedt afsterving op.

Wat gebeurd er met micro-organismen beneden hun minimumtemperatuur?

- beneden de minimumtemperatuur is groei onmogelijk; er ontstaat dan een soort rusttoestand, waarin ze zich lange tijd kunnen handhaven zonder af te sterven.

- bij -5 C kan er afsterving plaatsvinden doordat zich in de cel ijskristallen vormen, die de celwand stuk prikken.

Welke veranderingen vinden er plaats bij micro-organismen boven hun maximum temperatuur?

- Boven de maximumtemperatuur vind géén groei meer plaats; de eiwitten in het protoplasma zijn blijvend veranderd (denaturatie), evenals de enzymen die voor het grootste gedeelte uit eiwitten bestaan.

Welk verschil is er in de gevoeligheid voor hoge temperatuur tussen cellen van bacteriën, gisten en schimmels?

- de levende cellen van bacteriën, gisten en schimmels kunnen géén hoge temperatuur verdragen. Op een enkele uitzondering na is een temperatuur boven de 60 C voor alle - cellen van- micro-organismen schadelijk.

Welk verschil is er in de gevoeligheid voor hoge temperaturen tussen sporen van bacteriën, gisten en schimmels?

- bacterie-sporen bezitten een hoge weerstand tegen hoge temperaturen. Bij verhitting beneden 100 C (pasteuriseren) worden alleen de text-decorationlevende cellen van micro-organismen gedood.

- Bij verhitting beneden 100 C (pasteuriseren) worden de spore van gisten en schimmels wel gedood.

Hoe kan men uitgaande van de levensvoorwaarde temperatuur de groei van micro-organismen tegengaan?

1. de temperatuur text-decorationVERHOGEN tot text-decorationBOVEN de maximumtemperatuur;

2. de temperatuur text-decorationVERLAGEN tot text-decorationBENEDEN de minimumtemperatuur.

Welk verschil bestaat er tussen pasteuriseren en steriliseren?

Pasteuriseren = verhitten BENEDEN 100 C ;

- dood levende cellen van micro-organismen en de spore van gisten en schimmels.

Steriliseren: verhitten BOVEN 100 C ;

- dood ook de sporen van bacteriën; hierdoor is een gesteriliseerd product langer houdbaar dan een gepasteuriseerd product.

Wat is het doel van koelen? Geef een voorbeeld.

- Willen we micro-organismen bestrijden, dan hebben we de mogelijkheid om de temperatuur te VERLAGEN tot BENEDEN de minimumtemperatuur;

- Koelen = het verlagen van de temperatuur tot hooguit ± 0 C;

- beneden de minimumtemperatuur treedt géén groei op.

Op welke wijze kunnen we de kweek en/of gewenste omzetting van micro-organismen met behulp van de levensvoorwaarde temperatuur bevorderen?

Afhankelijk van het doel kiezen we een groeitemperatuur:

1. KWEKEN: bij het kweken van bakkersgist of bij het bebroeden van voedingsbodems voor microbiologisch onderzoek, levert de OPTIMUMTEMPERATUUR in korte tijd veel micro-organismen;

2. OMZETTEN: de temperatuur waarbij de meeste omzettingen plaatsvinden (bepaalde gist vormt 4% alcohol uit suiker bij 35 C, terwijl er bij 10 C meer dan 10% wordt gevormd.

In welke drie groepen kunnen micro-organismen ten aanzien van zuurstofbehoefte worden ingedeeld?

1. Aerobe micro-organismen: geen leven zonder de aanwezigheid van vrije zuurstof (bijna alle schimmels) mogelijk.

2. Anaerobe micro-organismen: leven enkel bij de afwezigheid van vrije zuurstof (boterzuurbacteriën) mogelijk.

3. Facultatief anaerobe of- facultatief aerobe micro-organismen: leven zowel bij- als afwezigheid van vrije zuurstof (alle gisten, melkzuur- of darmbacteriën mogelijk.

In hoeverre kan men een product conserveren met behulp van alleen de levensvoorwaarde zuurstof? Verklaar dit.

- Aerobe micro-organismen worden door het onttrekken van zuurstof (vacumeren) gedood;

- hierdoor krijgen Anaerobe micro-organismen meer kans om zich te vermenigvuldigen;

- facultatieve soorten zijn op deze manieren helemaal niet te bestrijden.

Teken een pH-schaal met de juiste getallen erbij. Geef aan welk gebied basisch, zuur en neutraal is.

0 t/m 7: Hoe meer H+ ionen in een oplossing, hoe zuurder;

7: noch zuur, noch basisch, dus neutraal;

 

7 t/m 14: Hoe minder H+ ionen, hoe 'zepiger' de oplossing, dus basisch.

In welk pH-gebied groeien micro-organismen het beste?

De meeste enzymen werken goed bij pH 7, dus neutraal.

- in het algemeen GROEIEN micro-organismen het beste bij een pH tussen de 6-8.

Welke groepen micro-organismen groeien goed in een zuur milieu?

1. Schimmels: pH 1,5 tot 11;

2. Gisten: pH 2,5 tot 8.

Op welke wijzen kunnen we micro-organismen bestrijden met behulp van de levensvoorwaarde pH. Geef een voorbeeld van elke manier.

1. de pH text-decorationverhogen:

- door toevoeging van basische stoffen wordt de pH verhoogd. Men gebruikt een hete oplossing (+70 C) met een pH ± 12 bij het reinigen van vloeren, flessen, leidingen en apparatuur.

2. de pH text-decorationverlagen:

- een pH verlaging beneden 4 (verzuring) zet de groei van bacteriën stop, gisten en schimmels groeien dan nog uitstekend (zuurkool, yoghurt).

Hoe komt het dat bij zuur vormende micro-organismen op een gegeven moment een groeistilstand ontstaat?

- er wordt dan niet meer voldaan aan de levensvoorwaarde van micro-organismen.

Wat bedoelen we met halfdoorlatende wand?

De celwand van o.a. micro-organismen is een halfdoorlatende wand.

- Kleine moleculen (waterstof) kunnen ongehinderd de celwand naar binnen of naar buiten passeren.

- Grote moleculen (niet opgeloste stof) kunnen de celwand niet passeren.

Wat is een fysiologische zoutoplossing? Noem er een toepassing van.

Oplossing met een concentratie van 0,9% NaCl komt overeen met de meeste cellen van planten, dieren en mensen;

- Toepassing bij infuus in ziekenhuizen.

- Een veel voorkomende toepassing is in flessen kant-en-klaaroogspoeling die gebruikt worden in laboratoria.

Wanneer treedt plasmolyse op? Verklaar de oorzaak ervan.

Wanneer een cel water verliest en uitdroogt spreken we van plasmolyse. Dit gebeurt wanneer de cel zich in een zoute oplossing bevind.

Wat gebeurt er als een micro-organisme zich bevindt in een oplossing die een kleinere osmotische druk heeft dan in het micro-organisme zelf? Verklaar dit.

- De natuur streeft naar evenwicht;

- De cel zal opzwellen en kan zelfs barsten.

Wat zijn antimicrobe stoffen?

Stoffen die in lage concentratie groeiremmend of dodend werken op micro-organismen.

Voor welke doelen worden antimicrobe stoffen gebruikt?

- Conserveermiddel;

- Desinfectiemiddel.

Wat is het doel van desinfectie?

Micro-organismen doden.

- desinfectiemiddelen werken in op het eiwit in de cel waardoor de groei wordt geremd en tenslotte de micro-organismen worden gedood.

Noem enkele punten die bij het wel of niet slagen van desinfectie een rol spelen.

1. WAT moet worden gedesinfecteerd en WAARMEE

2. Concentratie; sterkte van de oplossing

3. Tijd; hoe langer de inwerking des te beter het resultaat

4. (voorgeschreven) Temperatuur;

5. Soort micro-organismen en het aantal

6. Achtergebleven verontreinigingen

7. Aard van het oppervlak; glad of ruw

Waarvoor maakt men in de levensmiddelenindustrie gebruik van ultraviolette stralen?

De ultraviolet licht kan een dodende werking op micro-organismen tot gevolg hebben.

- voor het kiemarm/vrij maken van verpakkingsmateriaal of operatiegereedschap.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo