Actieve bindingen - Individualiseringsprocessen worden affectieve bindingen zwakker?

14 belangrijke vragen over Actieve bindingen - Individualiseringsprocessen worden affectieve bindingen zwakker?

Per saldo is de deelname aan het verenigingsleven in Nederland sinds de jaren zeventig afgenomen.

Onjuist. Tegenover een dalend lidmaatschap van kerken en politieke partijen staat een groei van lidmaatschap van andere organisaties, zoals sportverenigingen en organisaties op het gebied van natuur en milieu. Per saldo is de deelname aan het verenigingsleven in Nederland sinds de jaren zeventig eerder toe- dan afgenomen, en ook in andere opzichten is er geen afname van sociale activiteiten buitenshuis te bespeuren.

Het groepscharisma van machtige naties deed de zendingsdrang ontstaan om andere volken te 'beschaven' en de eigen leefwijze en instellingen als de best mogelijke aan anderen op te leggen.

Juist.

De informalisering van omgangsvormen die de afgelopen decennia in Westerse samenlevingen heeft plaatsgevonden kan op basis van de civilisatietheorie van Elias worden geïnterpreteerd als: een verdergaande druk tot zelfbeheersing

Klopt.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De culture and personality-benadering wees op:

A. overeenkomsten tussen gedeelde cultuur en individuele persoonlijkheid
B. veranderingen in de relatie tussen gedeelde cultuur en individuele persoonlijkheid

A. overeenkomsten tussen gedeelde cultuur en individuele persoonlijkheid

Gedragswetenschappers zijn het er over eens dat agressief gedrag te herleiden is tot aangeboren kenmerken van de menselijke soort.

Onjuist. Beoefenaren van de gedragswetenschappen zijn het er over eens dat agressief gedrag niet zonder meer te herleiden is tot aangeboren kenmerken van de menselijke soort

Welk begrip is kenmerkend voor de benaderingswijze van Erving Goffman?

A. backstage
B. cultureel kapitaal
C. belastingmonopolie
D. informalisering

A. backstage

In de paragraaf 'Affectieve uitingen en gedragsstandaarden' worden de benaderingswijzen van drie sociologen besproken. Wie van de drie heeft een boek geschreven waarin hoofdstukken met de volgende titels voorkomen: 'Performances', 'Teams', 'Regions and Region Behaviour', 'Discrepant Roles'?

A. Ruth Benedict
B. Norbert Elias
C. Erving Goffman

C. Erving Goffman

De uitbreiding van afhankelijkheidsnetwerken heeft de aard van affectieve bindingen veranderd. Toeval en eigen keuze zijn in de affectieve bindingen tussen buren:

A. een grotere rol gaan spelen
B. een kleinere rol gaan spelen

A. Een grote rol gaan spelen. De afgelopen decennia is de reikwijdte van affectieve bindingen, mede onder invloed van de massamedia, groter geworden. Het ontstaan van duurzame affectieve bindingen met buren en collega's is minder vanzelfsprekend en is meer een kwestie van persoonlijke keuze geworden, afhankelijk van overeenkomsten in persoonlijkheid en belangstelling.

Durkheim meende dat hét probleem van zijn tijd de verzwakking van algemeen aanvaarde waarden en normen was. Door de snelle en ingrijpende veranderingen ontstond volgens hem een toestand van anomie

Juist.

De verzwakking van affectieve bindingen binnen traditionele lokale gemeenschappen en beroepsgroepen vormde een bron van zorg voor sociologen aan het einde van de negentiende eeuw.

Juist

De differentiatie tussen verschillende soorten bindingen maakt het moeilijker te voldoen aan het ideaal van de 'zuivere' liefdes- of vriendschapsrelatie.

Onjuist. Maakt het makkelijker

Volgens de culture and personality-school bestaat er een verband tussen:


A. de affecthuishouding van mensen en hun cultuur
B. veranderingen in de affecthuishouding van mensen en processen van staatsvorming

A. De affecthuishouding van mensen en hun cultuur

Welke socioloog legde een relatie tussen de vestiging van een geweldsmonopolie en veranderingen in de affecthuishouding van mensen?

A. Emile Durkheim
B. Max Weber
C. Norbert Elias
D. Erving Goffman

C. Norbert Elias

In de loop van de achttiende en negentiende eeuw zien we overal in Europa nationale bewegingen en gevoelens opkomen:

Juist

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo