Samenvatting: Stedenbouwkundige Plannen | A W J Borgers, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Stedenbouwkundige plannen | ir. A.W.J. Borgers, dr.ir. A.D.A.M. Kemperman, prof.dr. H.J.P. Timmermans, dr. ing. P.J.H.J. van der Waerden

 • 1 Ruimtelijke ordening in Nederland

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe WRO?

  • Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is: Rijk, provincie of gemeente
  • Gemeentelijke bestemmingsplannen moet actueler worden
  • Gemeenten moeten beter gaan toezien op ruimtelijke ontwikkelingen
  • De wet moet overzichtelijker, leesbaar en dus eenvoudiger worden
 • 1.1 Plannen op Nationaal niveau

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de Eerste Nota RO 1960?

  Vormde de congestie in het westen door de toestroom van mensen. Een spreidingsbeleid moest dat voorkomen: het Groene Hart. 
 • Wat is de Tweede Nota RO 1967?

  Op enige afstand van de stedenkring worden groeikernen gecombineerd met een bufferzonebeleid: Gebundelde deconcentratie.  
 • Wat is de Derde Nota RO 1973-1983?

  Overgang van blauwdrukplanning naar procesplanning. Trek van de bevolking uit de stad was op gang gekomen en stadsvernieuwing in de grote steden werd op poten gezet. 
 • Wat is de Vierde Nota RO 1988?

  Het beleid richtte zich op de volgende eeuw en ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld. Een geconcentreerde ontwikkeling van stedelijke knooppunten elders in Nederland.
 • Welke criteria golden bij selectie van de stedelijke knooppunten?

  • Een hoog voorzieningen niveau, waaronder universitair en hoger beroepsonderwijs
  • Een goede aansluiting op het systeem van (inter)nationale verbindingen
  • Een redelijk kansrijke bedrijfsstructuur 
 • Wat is de Vierde Nota RO Extra (VINEX 1994)?

  De alarmerende milieuproblemen aanpakken, beperking van de mobiliteitsbehoefte en het ABC-beleid.
 • Wat is de Vijfde Nota RO (2001)?

  Stedelijke netwerken worden aangewezen. Rond bestaand bebouwd gebied en de benodigde uitbreidingen: Rode contouren. Rond gebieden met bijzondere natuurwaarden of eenheden met cultuurhistorische waarden: Groene contouren.
 • Wat de zeven criteria van Ruimtelijke Kwaliteit?

  1. Ruimtelijke diversiteit 
  2. Economische en maatschappelijke functionaliteit
  3. Culturele diversiteit
  4. Sociale rechtvaardigheid
  5. Duurzaamheid
  6. Aantrekkelijkheid
  7. Menselijke maat
 • Wat is de Nota Ruimte (2004)?

  Komt in plaats van de 5de Nota RO, het 2de Structuurschema Groene Ruimte en het Nationaal Verkeers en Vervoersplan. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart