De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Ondernemingsraad

13 belangrijke vragen over De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Ondernemingsraad

Op grond van welke wet heeft een ingestelde OR (al dan niet vrijwillig) instemmingsrecht bij aangaan of aanpassing van de pensioeregeling?

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

In welke wetsartikelen in de WOR staat de procedure beschreven die moet worden gevolgd bij aanpassing van pensioen?

In art. 27 WOR en art. 31C WOR

Wat is het verschil tussen art. 27 WOR en art. 31C WOR?

In Apple-styleart. 27 WOR staat dat de ondernemer instemming behoeft van de de OR voor elke door hem Apple-stylevoorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling.
In Apple-styleart. 31C WOR staat dat de ondernemer zsm aan de OR mededeling doet van Apple-stylevoornemen tot verstrekken adviesopdracht  aan deskundige buiten de onderneming mbt aangelegenheden conform art. 27 WOR
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de voorwaarden voor een instemmingsverzoek aan de OR?

- text-decorationVoorgenomen besluit dient schriftelijk aan de OR te worden voorgelegd
- Verzoek moet worden vergezeld van onderbouwing van de reden(en) waarom besluit genomen moet worden
- Opgave van de gevolgen die het besluit zal hebben voor de personen die het betreft

Welke verplichting heeft een OR na ontvangst van een instemmingsverzoek?

- Tenminste eenmaal vergaderen over het onderwerp met de bestuurder (overlegvergadering)
- Zsm  na overlegvergadering de onderneming van beslissing op de hoogte brengen met redenen omkleed

Wat is de strekking van art. 27 lid 2 WOR?

Ondernemer dient zsm na ontvangst van de belissing van de OR aangaande een instemmingsverzoek haar definitieve besluit kenbaar te maken aan de OR alsmede de invoeringsdatum.

Wanneer geldt er in het kader van pensioen geen instemmingsrecht voor een OR?

Wanneer er sprake is een pensioenfonds (en dus geen pensioenverzekering)

Waarom geldt er bij de situatie van een pensioenfonds geen instemmingsrecht voor een OR?

Omdat het pensioenfondsbestuur paritair is samengesteld.  Dit houdt in dat minimaal de helft van het bestuur is vertegenwoordigd door werknemers waardoor men al voldoende zeggenschap zouden hebben.

Op grond van welk wetsartikel verliest de OR een eventueel bedongen instemmingsrecht in de situatie dat er sprake is van een pensioenfondsregeling?

Op grond van art. 108 PW , waarin staat dat iedere bepaling die een instemmingsrecht inhoudt van een partij die geen orgaan is van een pensioenfonds (inzake een besluit of voorgenomen besluit van het pensioenfonds) nietig is.

Welke mogelijkheid heeft een ondernemer wanneer de OR niet heeft ingestemd met een voorgenomen besluit en de ondernemer wil dit besluit toch nemen? Welk wetsartikel geeft deze mogelijkheid?

De ondernemer kan dan de kantonrechter toestemming vragen het besluit te nemen zonder instemming van de OR. Dit staat in art. 27 lid 4 WOR

Wanneer de ondernemer gebruik maakt van de mogelijkheid (art. 27 lid4 WOR) de kantonrechter om toestemming te vragen een besluit toch te nemen zonder instemming van de OR dan heeft de kantonrechter beperkte mogelijkheden toestemming te geven. Wanneer kan hij toestemming verlenen?

- wanneer de OR een onredelijk besluit heeft genomen
- wanneer de OR een besluit heeft genomen op onredelijke gronden
- wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale reden(en)

Wat is de verplichting voor de OR om met succes een beroep te doen op nietigheid van een door de ondernemer genomen besluit zonder toestemming van de kantonrechter of instemming van de OR? In welk wetsartikel staat dit?

- De OR moet schriftelijk een beroep doen op nietigheid en indienen bij de ondernemer
- Dit moet binnen 1 maand nadat ondernemer het besluit heeft medegedeeld of nadat de OR is gebleken dat ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit

Dit staat in art. 27 lid 5 WOR

Kan de ondernemer een besluit zonder problemen doorvoeren na instemming van de OR?

Neen, er is daarnaast altijd individuele toestemming van de werknemers nodig

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo