Algemeen - Kapitaaldekkingssysteem - Sterftegegevens

19 belangrijke vragen over Algemeen - Kapitaaldekkingssysteem - Sterftegegevens

Waarom speelt de factor sterfte een grote rol bij het kapitaaldekkingstelsel?

Het is van groot belang zo exact mogelijk te weten hoe lang een pensioen moet worden uitgekeerd nadat het is ingegaan.

Waarom geeft het historisch sterfteverloop geen respresentatief beeld voor de toekomst?

Vanwege de demografische ontwikkeling van steeds langer leven na pensionering

Waaruit worden sterftegegevens uit het verleden afgeleid?

Uit sterftetafels of overlevingstafels
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wie levert de gegevens aan het CBS voor het maken van sterftetafels?

De burgelijke stand (GBA)

Hoe vaak worden gegevens ivm sterfte aan het CBS aangeleverd?

Per periode van vijf jaar

Wat geven de CBS statistieken (sterftetafels) weer?

Per leeftijdscategorie wordt weergegeven hoeveel mensen er in de verslagperiode van vijf jaar zijn overleden

Wat gebeurt er met de CBS statistieken?

Worden doorgegeven aan het Actuarieel Genootschap (AG)

Wat doet het Actuarieel Genootschap met de sterftestatistieken?

Het AG vertaalt deze naar resterende levensverwachting

Wat is het verschil tussen hetgeen het CBS weergeeft en hetgeen het AG weergeeft?

CBS geeft inzicht in hoeveel mensen van bep lft zijn overleden en in leven zijn gebleven en het AG geeft inzicht in hoeveel jaar resterende levensverwachting de in leven gebleven persoon heeft

Hoe wordt een sterftetafel geduid?

Tafel krijgt een periode aanduiding bijv GBM/GBV 1960-1965 waarbij letters duiden op Gehele Bevolking M/V


Hoe snel neemt de resterende levensverwachting toe?

per opeenvolgende tafel een paar maanden


Wat is het gevolg wanneer de hoogte van het te reserveren vermogen niet wordt berekend op basis van de meest recente sterftetafel?

Dan wordt er in principe te weinig resere opgebouwd


wat is het gevolg wanneer er te weinig reserve is opgebouwd?

Wanneer een penisoenuitvoerder een uitkering levenslang moet garanderen gaat hij verlies lijdenop de uitkeringen

Wat is , binnen de verzekeringsbranche, de meest bekende methode voor correctie op levensverwachting?

Dat is de methode waarbij een leeftijdscorrectie wordt toegepast.


Wat is een leeftijdsterugstelling van 2 jaar?

Dat men bijvoorbeeld bij de berekening voor benodigd vermogen voor een levenslange uitkering van leeftijd 65 (pensioen) uitgaat van de resterende levensverwachting van een 2 jaar jongere man


Wat is het verschil tussen het individuele verzekeringsbedrijf enerzijds en het collectieve verzekeringsbedrijf en fondsen anderzijds ten aanzien van leeftijdsterugstelling?

Het individuele verzekeringsbedrijf hanteert een veel grotere correctie op recente tafels dan het collectieve bedrijf. Individueel 5 a 6 jaar tegenover collectief 2 jaar (bijvoorbeeld)

Wat is het verschil in leeftijdscorrectie bij bepaling risicokapitaal  voor NP tov OP?

Bi bepaling risicokapitaal voor NP wordt een leeftijdsbijstelling toegepast ipv terugstelling

Wat houdt leeftijdsbijstelling bij bepaling risicokapitaal voor NP in?

Er wordt dan juist een hogere overlijdenskans gegeven aan de verzekerde dan op basis van zijn werkelijke leeftijd waardoor een hogere risicopremie wordt berekend.

Noem twee redenen voor een individuele verzekeraar om een hogere leeftijdscorrectie te berekenen dan een collectieve verzekeraar.

1. Door hanteren van een vrij zware correctie voorziet de verzekeraar voor een deel in haar eigen winst
2. Individuele verzekeraars gaan ervan uit dat verzekerde individuele keuze heeft voor wel/niet verzekerden ten opzichte van de verplichte collectieve deelname. Hierdoor sterkere mate van antiselectie (ofwel zelfselectie of autoselectie) bij individuele verzekeraar.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo