De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Pensioen bij Fusies en Overnames - Behandeling van verschillende soorten overnames: Fusievorm 2 Bedrijfsfusie, activa passiva transactie en overgang van onderneming

14 belangrijke vragen over De arbeidsvoorwaarde pensioen verzekering van pensioen - Pensioen bij Fusies en Overnames - Behandeling van verschillende soorten overnames: Fusievorm 2 Bedrijfsfusie, activa passiva transactie en overgang van onderneming

Wie is bevoegd zich uit te spreken of er sprake is van een overgang van de onderneming?

De civiele rechter

Wanneer komt het voor dat de civiele rechter zich buigt over de vraag of er sprake is van overgang van de onderneming?

1. wanneer partijen betwisten dat er sprake is van overgang van onderneming
2. wanneer tijdstip van de overgang niet vaststaat

Wat is een economische eenheid? (art.7:662 lid 2 sub b BW)

Geheel van georganiseerde middelen bestemd voor uitvoeren van al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit (kan ook vestiging, afdeling, productielijn zijn, profit of non-profit, rechtsvorm niet van belang)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Moet bij overeenkomst bij overgang van onderneming eea schriftelijk worden vastgelegd?

Neen, hoeft niet schriftelijk, zelfs feitelijke gang van zaken kan tot conclusie leiden dat er wilsovereenstemming is.

Moet er bij overeenkomst voor overgang van onderneming sprake zijn overdracht van activa?

Neen, kan ook gaan om overeenkomst tot (ver)huur, verpachting of uitgifte in vruchtgebruik

In Ned wetgeving (ook europese regelgeving) staan bepalingen ter bescherming van werknemers bij overgang van een onderneming. Een voorbeeld is art. 7: 663 BW, wat is de strekking?

Door overgang van onderneming gaan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst van een werkgever in die onderneming van rechtswege over op de verkrijger. Na overgang is naast de verkrijger bovendien werkgever (vervreemder) nog 1 jaar hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van voor het tijdstip van overgang.

Wat is het gevolg van de bijzondere arbeidsrechtelijke hoofdregel dat rechten en plichten uit bestaande arbeidsovereenkomsten behouden blijven na een overgang voor het pensioen?

De pensioenregeling verhuist in beginsel mee naar de verkrijger

In art. 7:664 lid 1 BW staan 3 situaties beschreven waarbij de verkrijger (bij een bedrijfsfusie of overgang van onderneming) niet verplicht is de pensioenovereenkomst die bij de vervreemder gold over te nemen.  Welke 3 siuaties zijn dat?

1. verkrijger doet eenzelfde aanbod aan de werknemer (van de vervreemder) tot sluiten pensioenovereenkomst  als hij al voor tijdstip overgang heeft gedaan aan zijn werknemers
2. verkrijger valt uit hoofde van Wet bpf 2000 onder een bpf en is verplicht nieuwe werknemer daar aan te melden
3. indien er sprake is vanuit CAO (of regeling door/namens ander bevoegd bestuursorgaan) dat er is afgeweken van pensioenovereenkomst  in zin van art. 1 PW

Indien verkrijger niet verplicht is pensioenovereenkomsten over te nemen van werknemers van vervreemder, dus met succes een beroep op art. 7:664 BW, wat kunnen dan de gevolgen zijn?

- Wetgever stelt geen eisen aan kwaliteit van de regeling van de verkrijger en deze kan dus slechter zijn de pensioenregeling van de vervreemder
- Werknemers van vervreemder komen bij verkrijger ineens onder een bpf te vallen terwijl dat eerst niet zo was

Wat is de voorwaarde voor een verkrijger bij overname van de onderneming wanneer hij, met een succesvol beroep op art. 7:664 BW lid 1a (dus hij heeft al een vrijwillige regeling voor zijn eigen werknemers) , de oude regeling van vervreemder niet wil overnemen of hoeft over te nemen?

Verkrijger moet een actieve handeling verrichten, hij moet tijdig eenzelfde aanbod doen tot het sluiten van een pensioenovk.

Wat is het gevolg voor pensioen bij overgang van een onderneming (art. 7:662 BW) wanneer vervreemder geen pensioenregeling heeft en verkrijger wel?

Dan wordt verkrijger op grond van art. 9 PW geacht om op tijdstip van overgang eenzelfde aanbod tot sluiten van een pensioenovk te hebben gedaan aan werknemers van vervreemder als aan zijn eigen werknemers.

Mag een werkgever (bijvoorbeeld verkrijger) onderscheid maken (qua pensioenregeling) in groepen?

Ja, conform de PW mag dat. Verkrijger kan eigen gedifferentieerde regeling hebben en voor de werknemers van de vervreemder de aldaar geldende uniforme regeling handhaven. Andersom kan ook, verkrijger gedifferentieerd en verkrijger uniform. Hij mag zelfs eigen differentiatie ook doorvoeren in de regeling van de vervreemder.

Indien de werknemer van de vervreemder komt te vallen onder de regeling van de verkrijger op welk moment vindt dat dan plaats?

Vanaf tijdstip van de overgang. Deelneming geldt vanaf dat moment en ook dan gaat relevante diensttijd in. In beginsel geen risico van bijv backservice over verstreken diensttijd voor verkrijger.

Rechten en plichten voortvloeiend uit pesioenovereenkomsten moeten in beginsel net als arbeidsovereenkomsten inmiddels worden overgenomen bij overgang. Dat was niet zo, pensioentoezeggingen waren uitgezonderd van de regeling inzake behoud arbeidsovereenkomst.  Sinds wanneer is dat gewijzigd en waarom?

Wetswijziging per 1 juli 2002, bieden van minimum waarborg (en niet dat pensioenregeling nooit gewijzigd kan worden) om pensioenbreuk te voorkomen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo