Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW - Fiscaal legaliteitsbeginsel

3 belangrijke vragen over Titel 3, algemene beperkingen - Algemene beperkingen gewestelijke belastingbevoegdheid in de BFW - Fiscaal legaliteitsbeginsel

In welke bepaling vinden we het fiscaal legaliteitsbeginsel? Leg uit in welke mate het beginsel verschilt tav de federale overheid en de deelstaten in vgl met de lokale besturen.

In art. 170 en 172 Gw

Voor federale overheid en deelstaten is delegatie wel mogelijk aan de uitvoerende macht
 • gewest kan de uitwerking van zelfs de essentiële elementen delegeren aan eigen regering
 • RS GwH (nr. 106/2008): legaliteitsbeginsel gaat niet zover dat de decreetgever verplicht is om elk aspect van een belasting of vrijstelling zelf te regelen
  • zo lang er een welomschreven machtiging is die zegt wat de berekeningsgrondslag is van een belasting, maar noodzaak voor verdere uitwerking
  • bv technische berekening van ophaling afval: technisch
 • delegatie wezenlijke elementen?
  • via machtingswet/-decreet/-ordonnantie met voorwaarden

Welke zijn de voorwaarden voor delegatie van wezenlijke elementen?

 1. Uitdrukkelijke en ondubbelzinnige machtiging opgenomen in wet, decreet, ordonnantie zelf
 2. noodzaak tot delegeren (=uitzonderlijke omstandigheden)
 3. bekrachtiging besluiten bij wet/decreet/ordonnantie binnen relatief korte termijn vastgesteld bij machtigingswet/-decreet/-ordonnantie

Wie voert controle?

Het GwH aan de machings- en bekrachtingswet via rechtstreekse toetsing aan art 170 en 172 Gw

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo