Samenvatting: Beslag

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Beslag

 • 1 Algemeen

 • 1.1.1 Begrippen

 • Wat is parate executie of dadelijke uitwinning?

  Wanneer de schuldeiser het recht heeft om zich te verhalen op de goederen van de debiteur zonder over een uitvoerbare titel te beschikken. Dit komt toe aan de pandhoudende schuldeiser (art 46 ev Pandwet) en aan de zekerheidshouder van financiële activa (art. 8 WFZ).
 • 1.1.3.3 uitdrijving

 • Welke rechter is bevoegd voor de ontruiming van plaatsen die zonder recht worden betrokken?

  Deze vorderingen worden beslecht door de Vrederechter (opgezegde huurder, bezetter ter bede, kraker, de verkoper van het goed, ...) zelfs tussen de curator en de gefailleerde.

  in geval van urgentie is ook de Voorzitter van de REA bevoegd bij wijze van éénzijdig verzoekschrift (opgelet met Vlaams Woninghuurdecreet --> VR in kort geding)
 • 1.1.3.3.1 algemeen

 • Kan de uitdrijving ook plaatshebben in zaken die niets met huur te maken hebben?

  • Vordering voor de beslagrechter in het kader van een onroerende uitwinning
  • krachtens een notariële akte die specifiek in de uithuisstelling voorziet (opgelet: akte is enkel geldig inter partes zodat koper of huurder "en de zijnen" kunnen worden uitgedreven, geen derde partij).
 • 1.2.2.9 schorsen van tenuitvoerlegging

 • Kan de beslagrechter de tenuitvoerlegging schorsen?

  In beginsel kan hij de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare rechterlijke beslissing niet schorsen maar hierop bestaat een wettelijke uitzondering in art. 1127 Ger.W. (schorsing op derdenverzet). 

  De rechtspraak aanvaardt echter 4 schorsingsgevallen (gedeelde bevoegdheid met de Voorzitter REA):

  • misbruik van beslagrecht (veronderstelt een manifest misbruik van executierechten)
  • ernstige betwisting over de draagwijdte van de titel (waaruit onherstelbare schade zou voortvloeien)
  • de titel is tot stand gekomen met de miskenning van de fundamentele regels der procesvoering
  • de titel is niet meer actueel (komt vaak voor in discussies omtrent alimentatievorderingen)
 • 1.2.3 territoriale bevoegdheid

 • Welke beslagrechter is territoriaal bevoegd?

  De bevoegde beslagrechter is deze van het ressort waar het beslag wordt gelegd, ttz de plaats waar de goederen die in beslag worden genomen, zich bevinden. Deze bepaling raakt de openbare orde. Hetzelfde geldt wanneer er nog enkel een bevel werd betekend (-> beslagrechter woonplaats debiteur).  Inzake beslag onder derden is de beslagrechter van de woonplaats van de beslagene bevoegd (art. 633 tweede lid). Wanneer deze in het buitenland woont, is de plaats van de tenuitvoerlegging bepalend.
 • 1.2.3.2 internationale bevoegdheid

 • Welke internationale bevoegdheid heeft de Beslagrechter?

  Hier geldt het territorialiteitsbeginsel: enkel de Belgische gerechten zijn bevoegd om executiemaatregelen te bevel die uitwerking hebben op Belgisch grondgebied en de Belgische wetgeving is van toepassing op iedere tenuitvoerlegging die in België plaatsvindt.
 • 1.2.3.3 bevoegdheidsgeschillen en verdelingsincidenten

 • Deelt de beslagrechter mee in de volheid van bevoegdheid van de REA?

  Ja, indien er door geen der partijen de exceptie in limine litis opgeworpen tot verdeling (art. 88 §2) dan kan de beslagrechter zich niet meer van de zaak ontdoen.
 • Moet de beslagrechter zijn territoriale bevoegdheid ambtshalve onderzoeken?

  Ja, dit raakt de openbare orde. Werd de exceptie door de verweerder opgeworpen en heeft de eiser niet de verzending gevraagd naar de arrondissementsrechtbank, kan hij de zaak rechtstreeks naar zijn bevoegde collega zenden.
 • 1.2.4 controletaken

 • Welke controletaak heeft de beslagrechter?

  Hij heeft een controlerecht op het verloop van de rechtsplegingen van bewarend of uitvoerend beslag en over de daarin optredende ambtenaren. Elke belanghebbende (ook de beslagene) kan zich in dat verband tot de beslagrechter wenden waarop de rechter de betrokken notaris of gdw kan ontbieden, hem om uitleg vragen en bepaalde richtlijnen geven. 

  Hij kan geen disciplinaire maatregelen initiëren, enkel ter kennis brengen van de PdK wanneer hij dat nodig acht. 
 • 1.2.5 rechtspleging

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe verloopt de rechtspleging voor de beslagrechter?

  De vorderingen voor de beslagrechter worden ingeleid en behandeld 'zoals in kort geding' met een termijn van 2 dagen welke kan verkort worden in spoedeisende zaken (beschikking kan worden verleend door de beslagrechter, naast de voorzitter REA). In scheepvaartzaken kan worden gedagvaard van uur tot uur.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart