Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - Het onoplosbare Duitse probleem (1945-1947)

12 belangrijke vragen over Het einde van de Grote Alliantie (1945-1947) - Het onoplosbare Duitse probleem (1945-1947)

Hoe wilde Stalin terugslaan op het Marshallplan?

Hij was bijzonder bevreesd voor een door de Ameirkanen opnieuw sterk gemaakt West-Europa en West-Duitsland.

Hij richtte daarom een aantal handelsovereenkomsten op met de duidelijke bedoelin om de afhankelijkheid van het Westen te verminderen tussen de SU en de Oost-Europese landen in 1947.

Ook richtte hij de Raad voor Wederzijdse economische bijstan op (1949) die later tot de COmecon werd omgevormd. Stalin haalde zo voor veertien dollar aan zijn nieuwe wingewesten weg.

Ook richtte hij de Kominform op, alle communistische paritjen van Oost- en West-Europa werden ondergeschikt gemaakt aan die SU.

Wat is het kritiek op het Marshallplan?

Dat de Eruopese economiën misschien na een tijdje zelf wel weer waren gaan groeien, het was vooral psychologische waarde.

Wat was een bijzaak van het Marshallplan voor de Amerikaanse economie?

Hetr zou een middel zijn om een mogelijke depressie in de VErenigde Staten door de massale bestellingen uit Europa af te wenden.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe wilden de Amerikanen de West-Duitse economie laten integreren in de economie van het vrije Westen?

MEt het Marshallplan

Hoe verliepen de ontwikkelingen over de deling van duitsland tijdens de Viermodengedenconferentie in Moskou (maart-april 1947)?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken en zijn Franse collega raakten het eens over de visie van Bevin. Een gesplitst Duitsland zou minder gevaarlijkz ijn voor het westen dan een ongedeeld Duitsland dat mede onder de controle van de Sovjet-Unie zou staan.

De Amerikanen en Britten stelden een federaal Duitsland voor waar de Länder een grote rol zouden spelen, terwijl de Sovjets wilden teruggrijpen naar de constitutie van de Weimmarrepubliek. Na afloop van de mislukte conferentie dachten ook ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken aan de oprichting van een West-Duitss staat.

Hoe trachtten de Amerikaen en de Britten op verzoek van de Britse leiders uit de impasse te raken?

Door hun bezettingszones aneen te sluiten tot Bizonia. Bevin zag hierin de start va een nieuwe West-Duitse staat. Ze wilden dat de Duitsers zelf door export van industriële goederen in staat zouden zijn de noodzakelijk voedselimporten te behalen, omdat dit erg duur was voor de Britse en Amerikaanse belastingbetalers.  De Dtuise economis moest zich openstellen voor Amerikaanse en Britse goederen, en er werd een Wirtschaftsrat opgericht om de Duitse inbreng te vergroten.

Tot welke conclusie kwam Bevin (Engeland)?

Dat het wel mogelijk en misschien ook wenselijk was dat uit de drie westerse bezettingszones een onafhankelijke West-Duitse staat zou ontstaan. Deze gedachte maakte BEvin kenbaar aan het Britse kabine. Hij was dus duidelijk voorstander van een in westerse invloedssfeer verankerde West-Duitse staat.

Waarom kon de Geallieerde Controleraad geen gemeenschappelijk cherent beleid voeren en mislukten keer op keer de Vier mogendheden conferenties over Duitsland?

Wegens fundamenteel verschillende visies van de vier leden

Waar waren de Amerikanen, Fransen en Britten het onderling over oneens? 

Frankrijk vreesde een sterkt Duitsland en verzette zich tegen de oprichting van een nieuwe Duitse staat inlcusief het Ruhrgebied. ook zagen ze de industriegebieden van de Rijn en het Saarland liever los van duitsland en permanent onder eigen controle.

Ieder voorstel voor een centraal Duits bestuur, maar ook de werking van de GEallieerde controleraad werd door de Fransen geblokkeerd.

Welke overeenkomsten waren er in het bestuur van de westerse gebieden in Duitsland?

- denazificatie van het Duitse bestuursapparaat
- De industrie werd niet echt ontmanteld
- Aan de vooroologse sociale structuren werd in de westerse bezettingszones niet gesleuteld; geen fundamentele landhervormingen, noch belangrijke nationalisaties.

Hoe liet Moskou in zijn bezettingsgebied het politiek leven opbloieien?

Vier antifascistische paritjen mochten eraan deelnemen, hiermee wilde Stalin de start geven voor de samenstelling van een nieuwe Duitse regering waarmee metn een vredesverdrag kon afsluiten.

Stalinsvoorkeur was de communisten KPD die in april 1946 fuseerden met de socialisten SPD. Samen vormden zijn de SOzialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) die geleid werd door Otto Grotewohl.

Wat deden de Sovjets met hun angst voor de heropleving van het Pruisische militarisme?

Zij zette in hun bezettingszone de klasse van Junkers, de officierenkaste bij uitstek, buitenspel door landbouwhervormingen die het grondbezit beperkte.

Ook de rijke ondernemers werden als politieke machtsfactor uitgeschakeld door de afbouw en nationalisatie van hun indurstriële bezit; 45% an de industrie werd ontmanteld en grotendeels naar de SU bebracht. 

Ook kwam er een grondige denazificatie. De Sovjet-UInie wilde ook zo snel mogelijk tienmiljard voor de herstelbetalingen uit Duitsland.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo