Samenvatting: Minor Vermogensrecht En Bpr Hogeschool Leiden

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Minor vermogensrecht en BPR Hogeschool Leiden

 • 1 Verbintenissenrecht

 • 1.1 Het aangaan van een overeenkomst

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Rechtsregel Bunde/Erckens (het Misverstandarrest) (1976)

  Het algemene criterium uit dit arrest is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden en wat zij over en weer hebben verklaard. De overige vier criteria zijn:
  - Welke betekenis lag het meest voor de hand?
  - Kon de partij van de mest voor de hand liggende betekenis redelijkerwijs verwachten dat de wederpartij deze betekenis ook kende?
  - Was er sprake van deskundige bijstand?
  - Wat is, aan de hand van de partijbedoelingen, de meest logische uitkomst?
 • Rechtsregel Lindeboom/Amsterdam (1969)

  Een aanbod is onherroepelijk wanneer dit aanbod met een aanvaardingstermijn wordt gedaan.

  Degene die zijn aanbod onherroepelijk maakt, ontneemt zichzelf de bevoegdheid om alsnog te voorkomen dat door aanvaarding van het aanbod de overeenkomst tot stand komt.
 • Rechtsregel Hofland/Hennis (1981)

  Een advertentie waarin een individueel bepaalde zaak (specieszaak) voor een bepaalde prijs wordt aangeboden, moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Advertenties waarin genuszaken worden aangeboden - denk aan een kilo tomaten of een pak melk - gelden wel als een aanbod in de zin van art. 6:217 BW.
 • Rechtsregel Hajjout/IJmah (1983)

  Voor een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen geldt een onderzoeksplicht - de fidens moet zich er met redelijke zorg van vergewissen dat de ander zich van de strekking van zijn verklaring bewust is.
 • 1.1.2 Werkcollege 1

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Definieer het begrip 'overeenkomst'.

  Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij door op elkaar aansluitende wilsverklaringen van partijen tussen hen rechtsgevolgen ontstaan.
 • Definieer het begrip 'rechtshandeling'.

  Een rechtshandeling (art. 3:33 BW) is een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. In beginsel stemmen wil en verklaring met elkaar overeen, maar dat hoeft (ook achteraf bezien) niet zo te zijn.
 • Definieer het begrip 'natuurlijke verbintenis'.

  Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet (meer) rechtens afdwingbaar is (art. 6:3 BW). 

  Bijvoorbeeld: een verjaarde vordering. Deze is niet (langer) juridisch afdwingbaar, maar vrijwillige voldoening van de vordering wordt niet als onverschuldigd aangemerkt.
 • Op welke wijzen kunnen verbintenissen ontstaan?

  Als hoofdindeling geldt: uit overeenkomst of uit de wet. 

  Voorbeelden verbintenissen die voortvloeien uit de wet: onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling, schadevergoeding uit wanprestatie.
 • Noem de gronden voor het tenietgaan van verbintenissen.

  1. Door nakoming;
  2. Door gebleken nietigheid;
  3. De rechtshandeling is vernietigbaar en wordt vernietigd.
 • Wat is een uitnodiging tot het doen van een aanbod?

  Hiervan is sprake als er onvoldoende duidelijkheid is over de belangrijkste verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de aangeboden zaak duidelijk omschreven is, maar de prijs ontbreekt. Bij specieszaken kan ook de persoon van de koper van belang zijn, aldus Hofland/Hennis.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart