Niet nakoming van verbintenissen: ontbinding

15 belangrijke vragen over Niet nakoming van verbintenissen: ontbinding

Op welk moment heeft de schuldeiser het recht de wederkerige ovk te ontbinden?

wanneer de schuldenaar niet voldoet aan een verplichting die voortvloeit uit die wederkerige ovk, tenzij die tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (6:265 1e lid BW). 

Op welke wijze kan een tekortschietende debiteur de crediteur tot een spoedige beslissing brengen?

door artikel 6:88 BW : door het stellen van een redelijke termijn en wanneer de crediteur binnen deze termijn zijn keuze niet kenbaar maakt dan kan hij alleen nog maar schadevergoeding en ontbinding vorderen 6:88 1e lid BW.

Op welk moment kan de schuldeiser op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen?

indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de schuldenaar heeft geprotesteerd (6:89 BW).
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke twee wijzen van rechtsverwerking kent afdeling 6.1.9 BW?

6:88 - 89 BW. 

Welk recht verspeelt de schuldeiser bij het niet voldoen aan de termijn die door de schuldenaar wordt gesteld (6:88)?

dan verspeelt de schuldeiser zijn recht op nakoming en blijven enkel schadevergoeding en ontbinding nog opties.

Wat is cruciaal voor de positie van de schuldeiser?

dat hij snel genoeg over de ontvangen prestatie bij de schuldeiser heeft geprotesteerd.

Is de rechter gehouden ambtshalve te onderzoeken of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigd?

NEEN.

In welk geval is ontbinding niet mogelijk?

wanneer de schuldeiser in schuldeisersverzuim verkeert (6:266 BW)

Is het voor een schuldeiser mogelijk reeds voor de opeisbaarheid van zijn vordering stappen te ondernemen en de gevolgen voor niet nakoming te laten intreden?

JA; zie artikel 6:80 BW, de daarin genoemde gevallen zijn limitatief opgesomd!

Wanneer is artikel 6:80 BW van toepassing?

wanneer de schuldenaar duidelijk te kennen geeft dat hij definitief niet zal nakomen.

In welke gevallen is artikel 6:80 BW van toepassing?

zowel bij overmacht als wanprestatie

Wat is het rechtsgevolg van ontbinding?

dat het de partijen bevrijdt van de op het moment van ontbinding nog bestaande verbintenissen, dit is anders bij een gedeeltelijke ontbinding (6:270 BW). 

Wat is rechtens wanneer een partij niet aan haar ongedaanmakingsverbintenis kan voldoen?

wanneer een partij niet aan haar restitutieverplichting kan voldoen dient men voor de gevolgen daarvan onderscheiden naar de oorzaak van de onmogelijkheid tot niet nakoming 

Wat doet de tekortkoming in de ongedaanmakingsverbintenis voor de tekortschietende partij ontstaan?

een schadevergoedingsplicht voor zover de tekortkoming hem kan worden toegerekend : 6:74 BW

Heeft de verplichting tot schadevergoeding in artikel 6:277 1e lid zelfstandige betekenis?

NEEN, het vormt een aanvulling op de schadevergoedingsverplichting in 6:74 BW. Het artikel stelt echter buiten twijfel dat de partij die gebruik maakt van haar ontbindingsbevoegdheid ook recht heeft op vergoeding van schade die is ontstaan door de ontbinding. Zonder dit artikel zou discussie kunnen ontstaan over de vraag of de schade is ontstaan door de tekortkoming of door de ontbinding.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo