Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid

36 belangrijke vragen over Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid

Wanneer is een rh van rechtswege nietig?

wanneer de wet het door partijen beoogde rechtsgevolg daaraan zonder meer ontzegt. 

Noem eens een voorbeeld van een vernietigbare rh?

een ovk gesloten door een schuldenaar waardoor de verhaalspositie van de schuldeisers wordt benadeeld (3:276 BW) is ingevolge 3:45 BW onder omstandigheden vernietigbaar. (actio Pauliana).

Wat is het wettelijke vereiste voor het totstandkomen van een onaantastbare rh?

de bekwaamheid van de partij(en), artikel 3:32 BW. 
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Is voor het welslagen van een beroep op artikel 3:32 BW relevant of de wederpartij wist of kon weten dat hij met een handelingsonbekwame te maken had?

NEEN; in geval van onbekwaamheid gaat bescherming van de onbekwame voor de eisen van het economisch verkeer.

Heeft vernietiging van de rh terugwerkende kracht? zo ja, waar in de wet vinden we dit?

artikel 3:53 lid 1 BW - vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rh is verricht.

Welk rechtsgevolg heeft de terugwerkende kracht van vernietiging van een rh?

voor zover de uit de ovk voortvloeiende verbintenissen nog niet zijn nagekomen worden zij geacht nooit te hebben bestaan. Voor zover de verbintenissen wel reeds zijn nagekomen is deze nakoming (betaling) zonder rechtsgrond verricht. Onverschuldigd verrichte prestaties moeten ongedaan worden gemaakt (6:203 BW). 

Wanneer komt op de handelingsonbekwame slechts een ongedaanmakingsverplichting te rusten?

zie artikel 6:209 BW - indien het ontvangene hem tot werkelijk voordeel heeft gestrekt of in de macht van zijn wettelijk vertegenwoordiger is gekomen. 

Wanneer kan er aansprakelijkheid op grond van OD ontstaan voor de handelingsonbekwame?

indien bijv. nonchalance van de handelingsonbekwame zich voordoet in een periode dat redelijkerwijze met een ongedaanmakingsverplichting dient te worden rekening gehouden. 

Kent de wet uitzonderingen op het uitgangspunt dat minderjarigen handelingsonbekwaam zijn en zo ja, waar?

JA; zie artikel 1:235 (handlichting door de kantonrechter); 1:234 1e lid (toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger). 

Moet de wettelijk vertegenwoordiger vooraf toestemming geven voor  het verrichten van een bepaalde rh of mag dit ook achteraf?

dit mag vooraf en achteraf, zie artikel 3:55 BW. 

Moet de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger aan de onbekwame in een bepaalde vorm geschieden?

NEEN, dit mag uitdrukkelijk maar ook stilzwijgend geschieden.

Wat zijn aanknopingspunten om vast te kunnen stellen of het wel of niet maatschappelijk (on)gebruikelijk is dat een minderjarige een bepaalde rh zelfstandig verricht?

de omvang van de uit de rh voortvloeiende financiele verplichting in verhouding tot het inkomen van de minderjarige. 

Mag de wederpartij uitgaan van een veronderstelde toestemming wanneer de wettelijk vertegenwoordiger bezwaar maakt tegen de rh van de minderjarige?

neen er mag niet worden uitgegaan van een veronderstelde toestemming.

Wie moet een beroep doen op een vernietigingsgrond bij een handelingsonbekwame?

de wettelijk vertegenwoordiger, igv minderjarigheid de ouders en igv curatele de curator.

Kan de handelingsonbekwame na eindigen van zijn onbekwaamheid zelf ook een beroep doen op de vernietigbaarheid van een eerder door hem aangegane rh?

JA, dit kan, echter gelden hier wel verjaringstermijnen (artikel 3:52).

Kan een handelingsonbekwame de schuldenaar of schuldeiser zijn van de verbintenissen die voortvloeien uit de namens hem verrichte rh?

JA, de wettelijk vertegenwoordiger is nimmer uit eigen hoofde (met zijn eigen vermogen) gehouden tot betaling van de vorderingen die voortvloeien uit de door de minderjarige aangegane rh. 

Wat is bepaald in het arrest Ouder in rechte?

dat een ouder in rechte ook als vertegenwoordiger van de minderjarige optreedt, een verkoper die bijv. betaling van de koopprijs wenst zal de wettelijk vertegenwoordiger moeten dagvaarden. Een evt. veroordelend vonnis kan niet tegen de wettelijk vertegenwoordiger ten uitvoer worden gelegd, doch alleen tegen de handelingsonkekwame.

Wat is de plicht van de wettelijk vertegenwoordiger bij een eventueel veroordelend vonnis?

dan moet deze ervoor zorgen dat de minderjarige zijn verbintenissen nakomt, bijv. door in naam van de minderjarige uit diens vermogen te betalen. .

Wat moet een crediteur doen wanneer de minderjarige geen vermogen heeft?

dan kan hij zijn vordering nog niet op de minderjarige verhalen, natuurlijk kan de crediteur alsnog verhaal op zijn nu meerderjarige schuldenaar zoeken als zijn vordering tegen die tijd nog niet is verjaard. 

Background-colorwat is rechtens wanneer een minderjarige van 14 of 15 jaar een hem toerekenbare OD (geen rh maar een feitelijk handelen) begaat, wie is/zijn dan aansprakelijk?

dan is het mogelijk dat de ouders naast de minderjarige ook uit eigen hoofde gehouden zijn tot vergoeding van schade (6:169 2e lid BW). 

Wat is rechtens wanneer een minderjarige van 16 en 17 jaar een OD pleegt?

dan zijn de ouders nooit aansprakelijk. 

Wat volgt uit artikel 6:165 BW?

dat degene die als gevolg van een OD van een handelingsonbekwame schade lijdt, beter beschermd wordt dan de wederpartij/geadresseerde bij een rh. 

Licht artikel 3:63 lid 1 en 2 eens toe?

een handelingsonbekwame kan wel voor een ander optreden (denk aan de minderjarige cassiere in de supermarkt); lid 2 bepaald dat de handelingsonbekwame niet zijn onbekwaamheid kan ontlopen door het verlenen van een volmacht aan een ander. Rh die dan door de gevolmachtigde worden verricht zijn op dezelfde manier geldig, nietig of vernietigbaar als wanneer zij door de onbekwame zelf zouden zijn verricht. 

Waar in de wet vinden we de betekenis van minderjarigheid?

in artikel 1:233 BW, het is iemand die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en niet gehuwd of geregistreerd is of is geweest. 

Op welke twee wijzen kan handelingsonbekwaamheid aan de orde komen wanneer een minderjarige een reis boekt?

dat de wettelijke vertegenwoordiger het er niet mee eens is en de ovk vernietigd, anderzijds dat de minderjarige de reis niet wil of kan betalen en de verkoper hem (en dus de wettelijke vertegenwoordiger) daarop aanspreekt.

Waarvoor zorgt artikel 6:278 lid 2 BW?

dat de minderjarige in het geval als in het artikel omschreven verplicht s door bijbetaling de oorspronkelijke waardeverhouding te herstellen. 

Wat is de ovk tussen de rechtsfiguren handelingsonbevoegdheid en handelingsonbekwaamheid?

dat de gebrekkigheid van de rh haar oorzaak vindt in de persoonlijke eigenschappen van degene die haar verricht.

Waar in de wet vinden we de regels mbt handelingsonbevoegdheid?

de regels mbt handelingsonbevoegdheid zijn hoofdzakelijk te vinden in artikel 3:43 BW. 

Is hetgeen bepaald in artikel 3:37 ld 1 BW ook van toepassing op contractuele vormvoorschriften?

NEEN, enkel op de wettelijke vormvoorschriften. 

Op welke aspecten van de rh kan een wettelijk verbod betrekking hebben?

het verrichten van de rh (het sluiten van een bepaalde ovk) - op de prestaties waartoe partijen zich verplichten (de inhoud van de rh) - de naar buiten toe blijkende motieven van een of beide partijen (de strekking van de rh). 

Wat is vereist voor de toepasselijkheid van artikel 3:40 lid 2 BW?

1 - dat het verbod in een wifz staat; 2 - van dwingend recht is; 3 - het verrichten (de totstandkoming) van de rh verboedt

Wanneer is artikel 3:40 lid en en wanneer lid 2 van toepassing?

lid 1 - bij een rh met een verboden inhoud of een verboden strekking, lid 2 - alleen indien de wet het verrichten van de rh verbiedt kan dit artikellid worden toegepast. 

Is voor vernietiging van een ovk ogv handelingsonbekwaamheid vereist dat de onbekwame partij door de ovk is benadeeld?

NEEN.

Wanneer is een rechtshandeling nietig of vernietigbaar?

Als de rechtshandeling niet voldoet aan de door de wet gestelde vereisten. Is de rechtshandeling nietig, dan komt de rechtshandeling niet tot stand.
zie art. 3:39 en 40 BW.

Wat is conversie en waar staat dit in de wet?

Art. 3:42 BW. Onder bepaalde voorwaarden kan een nietige rechtshandeling van rechtswege worden geconverteerd (omgezet) in een geldige rechtshandeling. Conversie werkt van rechtswege.

Wanneer verjaart een rechtsvordering tot vernietiging? Waar staat dit geregeld?

Een rechtsvordering tot vernietiging verjaart na drie jaar. Dit staat in art. 3:52 lid 1.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo