Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Strafrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Strafrecht

 • 1 Hoofdstuk 1: de strafwet

 • 1.1.1 Begripsbepaling

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat impliceert het legaliteitsprincipe?

  Enerzijds dat geen gedraging als misdrijf mag beschouwd worden zolang de wetgever ze niet als zodanig heeft omschreven en anderzijds dat op dergelijk misdrijf enkel die straf kan worden toegepast die in de wet bepaald is.
 • 1.1.2.1 De vereiste van een wettekst

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kan de gemeenteraad bepalen qua straffen en sancties?

  Het kan straffen en bestuurlijke sancties bepalen voor de overtredingen van zijn reglementen of verordeningen.
 • Hoe kan een onderscheid worden gemaakt wat betreft het toepassingsgebied ratione materiae?

  1. Inbreuken van eerste soort (m.n. Gedragingen van lokale overlast voor zover op dezelfde inbreuken geen straffen of bestuurlijke sanctie worden gesteld door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie 
  2. De gemengde inbreuken (dit zijn inbreuken van de tweede en derde soort)
  3. Inbreuken op het stilstaan en parkeren en overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden
  4. Het niet nakomen van een in artikel 33, derde lid GAS-wet opgenomen verplichting van voorafgaande machtiging met het oog op het opvragen van de identiteit van een houder van een kentekenplaat
 • Wat houdt de lokale bemiddeling in?

  Dit is een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
 • 1.1.2.3 Het lex certa principe

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat indien een strafwet strijdig wordt geacht met het lex certa beginsel?

  Dit betekent niet dat de wetgever deze gedraging niet langer strafbaar mag stellen, maar het enkel impliceert dat de wetgever helderder had moeten zijn. Niets belet dus dat de wetgever de strafbepaling opnieuw uitvaardigt, maar deze keer dan met een accuratere formulering.
 • Wat verstaat men onder het begrip 'redelijke voorzienbaarheid'?

  Hof van Cassatie bepaalt dat de legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze voldoende toegankelijk is, en op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen op voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedragingen omschrijft, zodat de draagwijdte ervan redelijk voorzienbaar is, zelfs als de rechter over een zekere beoordelingsvrijheid beschikt.
 • Wat zijn de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid volgens het Hof?

  Eerst en vooral als het voor de persoon op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond van de strafbepaling de handelingen en verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen.
 • Wat moet er ook nog rekening mee gehouden met de redelijke voorzienbaarheid?

  1. De interpretatie van de strafbepaling in het licht van de doelstellingen van de wetgever en wetsgeschiedenis;
  2. De door de rechtscolleges gegeven interpretatie omtrent de strafbepaling;
  3. De vereiste van een moreel bestanddeel in elk misdrijf;
  4. De bijzondere hoedanigheid of functie van de persoon tot wie de strafbepaling zich richt, zijn bijzondere vertrouwdheid met de materie of het gegeven dat hij beroepsmatig beschikt of kan beschikken over goede informatie.
 • Wat houdt het lex certa principe in?

  Krachtens dit principe moet de strafwet worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder op het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is of op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat gedrag zal zijn.
 • 1.1.2.4 Het verbod van analogie

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer kan een analogische interpretatie worden aanvaard?

  De rechtspraak en rechtsleer aanvaarden evenwel zulke analogische interpretatie wanneer zij ten voordele van de verdachte/beklaagde/beschuldigde uitvalt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart