Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Wft Schade Zakelijk

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van WFT Schade zakelijk

 • 2 Ondernemingsvormen

  Dit is een preview. Er zijn 17 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem 4 ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid, maak een onderscheid tussen met/zonder winstoogmerk.

  Met RP met winstoogmerk: BV en NV
  Met RP zonder winstoogmerk: Vereniging en Stichting
 • Wat wordt er in een ondernemingsovereenkomst vof geregeld?

  Rechten en plichten van vennoten onderling zoals inbreng, verdeling winst, bevoegdheden.
 • Hoe zit het met het vermogen en aansprakelijkheid binnen vof?

  De vof heeft een afgescheiden vermogen. Iedere vennoot is voor de bedrijfsschulden hoofdelijk voor de gehele schuld aansprakelijk, dwz dat de ene vennoot aansprakelijk is voor een bedrijfsschuld die door de andere vennoot is gemaakt.

  De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan in de vennootschapsovk worden beperkt, echter de hoofdelijke aansprakelijkheid is niet uit te sluiten.Deze blijft ook bestaan na ontbinding ovk
 • Wat is de sanctiewet en ultimate beneficial owners (UBO)?

  Verzekeraars mogen geen zakendoen als zij niet weten wie de uiteindelijke belanghebbende bij de verzekering is.

  EU-lidstaten voeren een register om UBO te achterhalen. Register staat open voor bevoegde partijen, oa verzekeraars voor controle identiteit nieuwe klanten, controle bij schades, controle UBO op sanctielijst

  UBO is een natuurlijk persoon die:
  - of min een belang van 25% in het kapitaal van de rechtspersoon heeft
  - of min 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering
  - of begunstigde is van min 25% van het vermogen van de rechtspersoon
 • 3 Premiebetaling en premieverrekening

 • Wat gebeurd er bij verzuim premiebetaling, maak onderscheid in betalen eerste premie en betalen vervolg premie?

  Niet betalen eerste premie:
  - betalingsherinnering
  - royeren per niet ingangsdatum en premie afboeken

  Niet betalen vervolgpremie:
  - respijttermijn van 30 dagen na de premievervaldatum om de premie alsnog te betalen    
  - dekking vervalt als de verzekeraar de verzekeringnemer gewezen heeft op de gevolgen van het niet tijdig betalen
  - wettelijke betalingstermijn van 14 dagen nadat verzekeringnemer is aangemaand
  - aanmaning moet door de vn zijn ontvangen na de vervaldatum en de gevolgen van het uitblijven van de betaling verduidelijkheden
 • Wat gebeurd er bij een gedekte schade  als de premie niet is betaald?

  Dan mag er worden verrekend in de volgende gevallen:
  - Als de premieplichtige en de uitkeringsgerechtigde dezelfde personen zijn of
  - Als het twee verschillende personen zijn, maar het om dezelfde verzekering gaat

  Ook aanmanings- en incassokosten mogen worden verrekend.

  Let op! Bij een aansprakelijkheidsverzekering (av) mag de verzekeraar alleen verrekenen als het gaat om een premieschuld op dezelfde av.
 • Wat gebeurd er bij pakketpolissen als de premie niet wordt betaald?

  - De premie mag met de uitkering worden verrekend.
  - Indien één verzekering met meerdere dekkingen en vn en uitk gerechtigde zijn dezelfde persoon dan kan de verzekeraar de uitkering met het volledige premiebedrag verrekenen.
  - Zijn vn en uitk gerechtigde niet dezelfde persoon, dan kan alleen het premiedeel verrekenen van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.
 • 4 Schade, schademelding en schadeberekening

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke driedeling ken je wat betreft het schadebegrip?

  1. Schade aan zaken: schade die het gevolg is van beschadiging, vernietiging of het verloren gaan van een (on)roerende zaak
  2. Personenschade: schade die voortvloeit uit het aantasten van de menselijke persoon (letsel- en overlijdensschade). Smartengeld: vergoeding voor immateriële schade.
  3. Zuivere vermogensschade: schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Bijv omzetverlies door stankoverlast, verkeerde adviezen of beroepsfouten
 • Welke schadebegrippen hanteert de verzekeraar?

  - Gedeeltelijk verlies: kwantitatieve achteruitgang = vermindering van de hoeveelheid
  - Totaalverlies
  - Beschadigdheid: kwalitatieve achteruitgang  = de hoeveelheid is onveranderd maar de zaken zijn beschadigd
  - Gederfde winst: gemis van verwacht voordeel
 • Hoe worden proceskosten bij aansprakelijkheidsverzekeringen vergoed?

  Bijna altijd boven VS.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Wft Schade Zakelijk