Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Koloniale discoursen en ideologiekritiek

13 belangrijke vragen over Literatuur als koloniaal en post-koloniaal discours - Koloniale discoursen en ideologiekritiek

Wat heeft Bourdieu in La Distinction 1979 aangetoond?

Dat Kapitaal niet alleen maar financieel maar ook naar andere vormen van gewin verwijst. Kapitaalopbouw is niet alleen materieel maar ook immaterieel. Je kunt kennis opbouwen waarmee je later verdient. Het opbouwen van een naam in de artistieke cultuur kun je beschouwen als het opbouwen van immaterieel kapitaal.

Wat betekent ideologie binnen de Marxistische cultuurtheorie?

een dynamische en complexe betekenis. het verwijst naar het proces waarbij normen, waarden en overtuigingen de samenleving binnendringen en deze zelfs op stand helpen brengen.

Wat is het kenmerkende voor een ideologie?

Dat mensen zich niet bewust zijn dat ze in een systeem van normen, waarden en ideeën leven, omdat zij deze overtuigingen juist als 'natuurlijk' of 'gegeven' ervaren.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom is volgens Althusser ideologie zelden een oplossing?

je kunt je nooit helemaal losmaken van ideeën en opvattingen die in je eigen tijd en samenleving als natuurlijk of gegeven gelden. Hij definieerde ideologie als de voorwaarde voor onze kennis en ervaring van de wereld.

Welke vragen stellen beoefenaars van de postkoloniale theorie aan de literatuurwetenschap?

Zij bekritiseren de universalistische claims van de literatuurwetenschap, bijvoorbeeld de waardering voor vervreemding, of de nadruk op geschreven teksten. Zij laten niet-westerse waardesystemen en culturele praktijken op de voorgrond treden, waarbij men oog heeft voor de lokaliteit daarvan.

Hoe definieerde Louis Althusser de term ideologie?

Als de voorwaarde voor onze kennis en ervaring van de wereld.

Hoe ziet Bourdieu het leren waarderen van moeilijke kunst of literatuur?

Dit is een aangeleerd vermogen, afhankelijk van sociale klasse, opvoeding en onderwijs. Hij noemt dit vermogen een vorm van cultureel kapitaal.

Waarom is dit cultureel kapitaal belangrijk?

Omdat het om distinctie gaat. Je kunt je onderscheiden van de massa. Mensen die omhoog willen komen willen niet alleen geld  maar ook culturele status. Zo kun je toegang krijgen tot een elite gemeenschap die bepaalde normen waarden kennis en voorkeuren deelt.

Wat verstaat Bourdieu onder symbolisch kapitaal

Prestige/status/autoriteit: Een vorm van macht of gewin die ontkent economisch kapitaal te zijn, omdat zij ogenschijnlijk zonder winstoogmerk is.

Wat verstaat Bourdieu onder HABITUS?

De waardering van kunstwerken is geen onschuldige aangelegenheid. Zij is afhankelijk van culturele codes, regels en houdingen. Deze houdingen vat Bourdieu samen onder HABITUS.=Schema's en structuren die het individuele denken en handelen bepalen. Zijn aangeleerd, maar voelen op een gegeven moment als natuurlijk.

Wat zegt Bourdieu over SMAAK?

Smaak komt niet op onafhankelijke wijze tot stand. Het is een sociale vaardigheid die wordt ingezet om een sociaal onderscheid te markeren. Goede smaak zou je dan ook de intellectuele variant van oud geld kunnen noemen. Je krijgt het mee vanuit je sociaal-culturele achtergrond en het wordt ingezet om distinctie te creëren. Smaak is een teken van KLASSE. In het traditionele onderscheid tussen hoog en laag is het juist dit vermogen dat centraal staat in het weerstaan van de almacht van de commercie.

Het onderscheid tussen hoog en laag kan op dubbele wijze worden ontmaskerd. Hoe?

Enerzijds blijkt dat de hoge cultuur zowel aan de productie- als de receptiezijde bepaald wordt door symbolisch en cultureel kapitaal. Hoewel dit nooit helemaal op economisch kapitaal kan worden teruggevoerd, daarvoor zijn ze te exclusief, kun je ze wel als afgeleiden beschouwen. Omdat het hier nog steeds gaat om investeringen met een winstoogmerk. Het gaat om de returns als smaak, kennis, geletterdheid, reputaties, zgn. onafhankelijk van geldzaken.

Anderzijds blijkt dat de receptie van de producten uit de artistieke of hoge cultuur geen belangeloze aangelegenheid is. Het tonen van goede smaak is een teken van sociaal onderscheid. Markeert een standsverschil.

Welke uitspraak werd het credo van de VERLICHTING?

Sapere aude = durf je eigen verstand te gebruiken van Kant.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo