Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Burgelijk Procesrecht | 9789079564699 | W H Heemskerk

Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Burgelijk Procesrecht | 9789079564699 | W H Heemskerk Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht | 9789079564699 | W.H. Heemskerk

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Omschrijf een proces in juridische zin

  het voortgaan van een onzekere of betwiste tot een zekere en onbetwistbare rechtstoestand door een aan regels onderworpen rechtsstrijd of geding, gevoerd voor een orgaan dat tot beslissing in dit geding bevoegd is. De rechtsregels die voor dit proces gelden, vormen het procesrecht.
 • 1.2 Materieel en formeel privaatrecht

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Is het bewijsrecht te rekenen tot het burgerlijk procesrecht?

  Ja, het bevat zowel materiële als formele regels. Het materieel gedeelte was sinds 1838 opgenomen in het BW. Een geheel nieuwe regeling v.h. bewijsrecht in burgerlijke zaken is in werking getreden op 01-04-1988: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Oude regels in BW zijn vervallen.
 • Wat vormt het voorwerp van het rechtsgeding?

  De materiele rechtsbetrekking tussen partijen vormt het voorwerp van het rechtsgeding en ondergaat tevens de invloed van dat geding.
 • 1.3 Wetgeving, verdragen en EG-verordeningen

 • Welke vier boeken heeft het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering?

  1. Boek 1: de wijze van procederen voor rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad.
  2. Boek 2: van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten.
  3. Boek 3: Van rechtspleging van onderscheiden aard.
  4. Boek 4: Arbitrage.
 • Welke internationale verdragen (met uitvoeringswetten) zijn er op het gebied van de burgerlijke rechtsvordering (waar NL bij is aangesloten)?

  • Het EEG Executieverdrag (EEX): Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 2007.
  • Betekeningsverdrag 1965, in werking op 02-01-1976.
  • Het verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken 1970, in werking op 07-06-1981 (Bewijsverdrag 1970)
  • Het Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen 1980, in werking op 01-06-1992.
 • 1.5 Hoofdbeginselen

  Dit is een preview. Er zijn 29 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een belangrijk rechtsbeginsel in het burgerlijk procesrecht?

  Van fundamenteel belang mag worden geacht, dat beide partijen een gelijkwaardige positie in het geding innemen en gelijke kansen krijgen hun belangen te verdedigen. 
 • Welke fundamentele rechtsbeginselen gelden in het burgerlijk procesrecht?

  Gelijkwaardige positie in het geding innemen en gelijke kansen krijgen hun belangen te verdedingen.
 • Welke hoofdbeginselen zijn van zo fundamentele aard, dat bij het ontbreken daarvan een behoorlijk civiel proces niet kan worden gevoerd of in gevaar wordt gebracht en de procedure niet ten volle aan zijn doel kan beantwoorden?

  1. Hoor en wederhoor
  2. Onpartijdigheid van de rechter
  3. Openbaarheid van behandeling en uitspraak
  4. Motivering van de beslissing
  5. Partijautonomie.
  Als hoofdbeginselen in de zin van hoofdkenmerken van ons burgerlijk procesrecht , die niet volstrekt onmisbaar zijn, maar wel van invloed zijn op de aard en de kwaliteit v.d. burgerlijke rechtspleging zijn:
  1. Onderzoek en beslissing in twee instanties;
  2. Toezicht op de rechtspraak door het middel van cassatie.
  3. Verplichte procesvertegenwoordiging.

 • Wat brengt hoor en wederhoor nog meer met zich mee?

  Dat het de rechter verboden is kennis te nemen van mondelinge of schriftelijke inlichtingen van een der partijen zonder dat de wederpartij gelegenheid krijgt zich daarover uit te laten, art. 12 RO. Rechter mag slechts beslissing aan de hand van stukken/inlichtingen waarvan partijen in het geding hebben kunnen kennisnemen en waarover zij zich hebben kunnen uitlaten. Geldt ook voor stukken/inlichtingen afkomstig van derden. Het beginsel geldt ook in verzoekschriftprocedures.
 • In welk artikel staat het beginsel van hoor en wederhoor genoemd?

  Art. 19 Rv.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Burgelijk Procesrecht