Rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter; nationale ombudsman

8 belangrijke vragen over Rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter; nationale ombudsman

Wat is de kern van Van Gog/Nederweert?

Indien een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking te nemen en te handhaven die naderhand door de rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet of op enige andere in art. 8 Arob vermelde grond, dan is daarmee de schuld van het overheidslichaam in beginsel gegeven.

Kan de overheid een civielrechtelijke vordering instellen teneinde naleving van een vergunningvoorschrift af te dwingen?

Er zal moeten worden bekeken of de overheid door middel van gebruik van de bestuursrechtelijke bevoegdheden een vergelijkbaar resultaat zal kunnen bereiken als bij het gebruik van de civielrechtelijke.In dat kader speelt het arrest Zomerhuisje en Windmill een belangrijke rol. Toewijzing van een civielrechtelijke vordering zal niet plaatsvinden als de overheid een vergelijkbaar resultaat kan bereiken via de publiekrechtelijke weg. Deze laatste staat tegenwoordig altijd open door de recente aanvulling van de Awb in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Welke voorrangsregels worden gehanteerd?

Bestuursrechtelijke procedure gaat voor burgerlijke rechter
Heeft eiser geen bestuursrechtelijke gang gevolgd, dan hij met vordering van gelijke strekking niet bij de burgerlijke rechter terecht.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke aansluitingsregels worden gehanteerd?

Burgerlijke rechter gaat uit van de rechtmatigheid van een besluit als de bestuursrechter reeds een ongegrondverklaring heeft uitgesproken over het beroep tegen het besluit. (formele rechtskracht)
Heeft de bestuursrechter een besluit vernietigd, dan staat daarmee voor de burgerlijke rechter de onrechtmatigheid van dat besluit vast.De HR gaat ervan uit dat dan de schuld van het bestuursorgaan in beginsel is gegeven, zoals bij Van Gog/Nederweert (oneigenlijke formele rechtskracht)

 Wanneer is de leer van de formele rechtskracht niet van toepassing?

Bij een zelfstandig schadebesluit zonder wettelijke grondslag
Door de bestuursrechter wel als appellabel wordt aangemerkt
Genomen nav. een op een onrechtmatig besluit gegrond verzoek tot schadevergoeding.

 Wat is de essentie van Groningen/Raatgever?

De burger kan, nadat hij een zelfstandig schadebesluit heeft uitgelokt, kiezen voor de bestuursrechtelijke of de civielrechtelijke weg. Deze keuzemogelijkheid blijft bestaan totdat de bestuursrechter heeft geoordeeld over het zelfstandig schadebesluit.

Welke 2 wegen staan voor de burger open tav. nadeelcompensatie?

1. Onzuiver schadebesluit; burger vecht schadeveroorzakend besluit aan met de overweging dat dit besluit onrechtmatig is omdat hem geen schadevergoeding is geboden
2. Zelfstandig schadebesluit; het schadeveroorzakende besluit wordt niet aangevochten omdat dit als rechtmatig wordt erkend, maar wel een zelfstandig schadebesluit uitlokt en dit voorlegt aan de bestuursrechter.

Kan een burger naast een bestuursrechtelijke voorziening een klacht indienen bij de Ombudsman?

Nee, zolang er nog bestuursrechtelijke voorzieningen openstaan, moet eerste deze weg worden gevolgd. Als deze zijn doorlopen dan pas kan de Ombudsman (of burgerlijke rechter als restrechter) worden ingeschakeld.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo