Handelingen van bestuursorgansen

15 belangrijke vragen over Handelingen van bestuursorgansen

Wat is een belangrijke aanvulling op het vereiste dat er sprake moet zijn van een rechtshandeling?

Dat het beoogd is en extern is.

 Waar zit het essentieel onderscheid tussen een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandeling?

Het onderscheid is dat het bij een privaatrechtelijke rechtshandeling niet gaat om de uitvoering van en exclusieve, uitsluitend aan het bestuur toekomende bevoegdheid.

Wat is kenmerkend voor de aard van de bevoegdheid in het kader van de karakter van de rechtshandeling?

Bepalend is niet de plaats in de wet waar deze wordt gegeven, maar of die bevoegdheid in beginsel aan iedere gewone burger toekomt.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is een zuivere schadebeslissing?

Dat is een beslissing die alleen betrekking heeft op de schadeclaim

Wat is de praktijk tav. het niet tijdig beslissen of weigeren te beslissen mbt. rechtsbescherming?

6:2 heeft louter een processuele functie want de Afd. bestuursrechtspraak constateerde dat inderdaad te laat of niet werd beslist en gaf het bestuursorgaan alsnog een termijn te beslissen met evt. een grondslag voor een schadeclaim ivm vertragingsschade.
Sinds 1 januari 2010 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen" van kracht geworden, waarbij de burger een financieel drukmiddel heeft. Echter, de bestuursorganen pareren deze door in beginsel afwijzend te beslissen.

Wat is een zelfstandig schadebesluit?

Besluiten van bestuursorganen over de toekenning van een schadevergoeding die niet zijn gebaseerd op een wettelijke bevoegdheid tot toekenning  van schadevergoeding (bevoegdheidsgrondslag wordt dan vaak gevonden in ongeschreven rechtsbeginselen)

Wat is een zuiver schadebesluit?

Besluit van een bestuursorgaan over de toekenning van een schadevergoeding die wel gebaseerd is op een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag.

Welke 4 categorieën schadebeslissingen kent men?

 1. Beslissing is gebaseerd op een apart (niet in het BW) opgenomen wettelijk voorschrift (planschade in WRO)
 2. Beleidsregel over vergoeding van schade (Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999)
 3. Zelfstandig schadebesluit
 4. Beslissing omtrent vergoeding schade niet als gevolg van besluit of handeling verricht obv een besluitbevoegdheid

Welk onderscheid maakt men in de categorie zelfstandig schadebesluit?

 1. Betrekking op specifiek afgebakende publ. rechtelijke rechtsverhouding (bv. ambtenaar lijdt schade tijdens werk)
 2. Beslissing heeft geen betrekking op schade die is veroorzaakt door handelingen binnen het kader van een specifieke afgebakende rechtsverhouding.

Kan een beleidsregel ook nieuwe bevoegdheden in het leven roepen?

Nee, dat gelet op het legaliteitsbeginsel alleen op basis van een alg. verb voorschrift.

Zijn richtlijnen te beschouwen als besluiten?

Nee, zij zijn niet te herleiden tot 4:81 en daardoor ontbreekt de bevoegdheid tot het vaststellen daarvan.

Welk criterium hanteert Van Ommeren bij de vraag of er sprake is van een concretiserend besluit van algemene strekking?

De vraag of het herhaalbaar is.

 Welke ongeschreven rechtsbeginselen zijn gecreëerd door de afd. bestuursrechtspraak om rechtsbescherming te bieden (Vlodrop)?

 1. Onrechtmatige daad
 2. Onverschuldigde betaling
 3. Beginsel van gelijkheid voor publieke lasten (égalité devant les charges publiques)

Welke eisen stelt de afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. appellabiliteit van zelfstandige schadebesluiten?

 1. Er moet sprake zijn van een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag
 2. Er moet sprake zijn van materiële connexiteit
 3. Er moet sprake zijn van formele connexiteit

Wat is formele connexiteit (ook wel processuele connexiteit)?

Het zelfstandig schadebesluit is enkel appellabel bij de bestuursrechter als ook het schadeveroorzakende handelen zelf ook appellabel is bij de bestuursrechter.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo