Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen

22 belangrijke vragen over Rechtsgevolgen van de overeenkomst tav partijen

Welke eisen zijn er om eventueel tot vernietiging van een rh ogv bedreiging te komen?

BOOC een actief bewegen tot het verrichten van een rh (bedreiging kan tegen betrokkene zelf gericht zijn maar ook tegen een derde, het nadeel kan zowel materieel als immaterieel zijn) - objectieve relevantie (een redelijk oordelend mens moet door de bedreiging tot het verrichten van de rh bewogen kunnen worden) - onrechtmatige bedreiging (door gebruik te maken van een ongeoorloofd middel maar ook het gebruiken van het ongeoorloofde middel voor een ander doel dan waarvoor het is gegeven) - causaal verband tussen bedreiging en het verrichten van de rh. 

Wat vereist vernietiging van een rh op grond van misbruik van omstandigheden?

een bijzondere omstandigheid en causaal verband tussen deze bijzondere omstandigheid en het verrichten van de rh (meestal het sluiten van de ovk), wetenschap bij de wederpartij dat de ander in een bijzondere omstandigheid verkeert (kenbaarheid) en er desondanks toch op aanstuurt de de rh totstand komt (misbruik). 

Is voor het aannemen van misbruik van omstandigheden vereist dat de betreffende rh nadelig is voor degene die bewogen wordt tot het verrichten ervan?

NEEN; arrest Ameva-Van Venrooy : niettemin zal het al dan niet aanwezig zijn van nadeel vaak relevant zijn voor het oordeel of er sprake is van misbruik van omstandigheden, waarbij nog moet worden aangetekend dat ook immaterieel nadeel een rol kan spelen. 
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat moet men goed in de gaten houden bij artikel 3:54 lid 1 BW?

dit is alleen van toepassing op misbruik van omstandigheden en niet op de andere wilsgebreken.

Wat houdt artikellid 5 van artikel 3:44 BW in?

dat bijvoorbeeld B die het huis van A koopt (terwijl C A heeft bedreigd met geweld wanneer hij zijn huis niet verkoopt) jegens B geen beroep op het wilsgebrek kan doen. De bedreiging is van de zijde van iemand die geen partij bij de rh is (i.c. C) tot stand gekomen waardoor op dit gebrek geen beroep kan worden gedaan. 

Waarover handelt het arrest Ameva - Van Venrooy?

over de situatie waarin de werknemer zich beriep op misbruik van omstandigheden door de werkgever. De HR besliste dat daarvan sprake kon zijn wanneer de werkgever wist of had moeten begrijpen dat de werknemer door bijzondere omstandigheden (onervarenheid, afhankelijkheid) bewogen werd tot instemming en hij toch de instemming van de werknemer bevorderde, terwijl hetgeen hij wist of had behoren te begrijpen hem daarvan had behoren te weerhouden. 

Wat vereist artikel 6:229 BW?

dat partijen er tegenover elkaar van uit zijn gegaan dat aan de gesloten ovk een bestaande rechtsverhouding ten grondslag ligt.

Als bijv. de ruit van de buurman sneuvelt en zowel de buurman als de vader van B ervan uitgaan dat B dit heeft veroorzaakt en later blijkt dat B er helemaal niet bij was; kan men dan de vaststellingsovk (mocht deze reeds hebben plaatsgevonden) vernietigen?

JA, op grond van artikel 6:229 BW, de rh kan worden vernietigd op grond van artikel 6:228 BW. 

Is vernietiging van de vaststellingsovk mogelijk wanneer de schade van een voorval niet 800 euro blijkt maar slechts 500 euro?

NEEN, niet op grond van artikel 6:229 BW omdat de onderliggende rechtsverhouding niet ontbreekt; niet op grond van 6:228 BW omdat partijen in hun ovk juist verdisconteerd hebben dat d schade wel eens meer of minder kan zijn (aard van de vaststellingsovk).   

Wat is de essentie van het arrest Jans - FCN?      (Fiat Credit NL)                                                                                       

de vraag of vernietiging van de huurkoopovk automatisch moet leiden tot ontbinding van de financieringsovk. De HR bepaalde dat het afhankelijk is van de omstandigheden van het geval of de verbondenheid tussen beide ovk dermate groot is dat vernietiging van de ene ook vernietiging van de andere met zich meebrengt.  

Noem het uitgangspunt van het /vermogensrecht ten aanzien van aansprakelijkheid voor schulden

artikel 3:276 BW - de debiteur is met zijn gehele vermogen aansprakelijk jegens zijn schuldeisers.  

Wat biedt de actio Pauliane de schuldeiser(s)?

deze biedt een schuldeiser buiten faillissement de mogelijkheid te voorkomen dat zijn verhaalsrecht in gevaar komt doordat de schuldenaar benadelende transacties met derden afsluit. (art. 3:45 e.v. BW)

In welk geval kan de actio Pauliana worden ingeroepen?

alleen door een crediteur indien deze benadeeld is in zijn verhaalsmogelijkheden.

Welke vereisten stelt de wet aan een succesvol beroep op de actio Pauliana?

de debiteur heeft een rh verricht - de rh geschiedde onverplicht - de rh benadeeld een of meer schuldeisers in hun mogelijkheid tot geldelijk verhaal - de debiteur wist of behoorde te weten dat de rh deze benadeling tot gevolg zou hebben - bij een meerzijdige en een gerichte rh die anders dan om niet zijn verricht,  moet ook de geadresseerde of de wederpartij hebben geweten of behoren te weten dat de rh deze benadeling tot gevolg zou hebben. 

Bij wie rust de bewijslast ten aanzien van bepaalde vereisten voor de actio Pauliana?

bij de crediteur die zich op de actio Pauliana beroept, de wetgever komt deze tegemoet door een aantal wettelijke vermoedens (3:46 en 47 BW)

Door wie kan de actio Pauliana worden ingesteld in geval van faillissement van de schuldenaar?

uitsluitend door de curator (42-47 Fw).

Wat houdt de onverplichte rh uit het artikel 3:45 BW in?

dat er voor de schuldenaar geen uit de wet of een ovk voortvloeiende verplichting was (een rechtsplicht of een verbintenis) tot het verrichten van de rh. Als onverplichte rh wordt ook aangemerkt het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. Ook het voldoen aan een vordering waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken geldt als een onverplichte rh.

In welk opzicht verschillen de rechtsgevolgen verbonden aan vernietiging op grond van misbruik van omstandigheden van de rechtsgevolgen verbonden aan vernietiging op grond van bedreiging en bedrog?

bij vernietiging ogv misbruik van omstandigheden is artikel 3:54 van toepassing.De wederpartij kan vernietiging van de ovk voorkomen door tijdig een voorstel te doen tot wijziging van de ovk waardoor het nadeel op afdoende wijze wordt opgeheven. Daarnaast kunnen beide partijen de rechter vragen, ipv vernietiging uit te spreken, de vok te wijzigen  ter opheffing van het nadeel. Bij bedreiging en bedrog is alleen vernietiging mogelijk!!!!  

Wanneer bestaat de mogelijkheid van een vordering tot vergoeding van schade op grond van OD?

bij alle drie de wilsgebreken (bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden).

Is bedreiging met strafvervolging onrechtmatig?

in beginsel niet en wanneer iemand naast het bedreigen met strafvervolging slechts verzoekt waar hij recht op heeft kan de ovk niet worden vernietigd op grond van bedreiging, deze is dan immers niet onrechtmatig geschied. 

Welk arrest hanteert (bijna) dezelfde gezichtspunten als Saladin/HBU

Pseduo-vogelpest arrest

Waar zijn de beginselen van redelijkheid en billijkheid vastgelegd?

in art. 3:12 jo 6:248 BW.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo