Goederen onderscheidingen

11 belangrijke vragen over Goederen onderscheidingen

Kan men rechtsgeldig een overeenkomst sluiten m.b.t. toekomstige goederen?

Ja, dat kan. Art. 6:227 BW bepaalt wel dat de verbintenissen die partijen op zich nemen bepaalbaar moeten zijn, maar aan dat vereiste is meestal vrij snel voldaan.

Met betrekking tot welk soort goederen kunnen er problemen ontstaan m.b.t. bestaand en toekomstig?

Met betrekking tot vorderingsrechten.

Gaat het bij prestaties in de toekomst om bestaande of toekomstige vorderingen?

Het gaat daarbij om bestaande vorderingen onder voorwaarde of tijdsbepaling.

 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom is het van belang of een goed bestaand of toekomstig is?

Levering bij voorbaat van een toekomstig goed leidt namelijk slechts tot een overdracht als de vervreemder bij het bestaand worden van dat goed beschikkingsbevoegd is.

Hoe noemt men een toekomstig onzekere toestand en welke kan men onderscheiden?

Men noemt deze voorwaarde en men onderscheidt opschortende en ontbindende voorwaarden.

Waarvoor is het onderscheid tussen register- en niet-registergoederen van belang?

Voor de verkrijgende verjaring, de overdracht en het leerstuk van de derdenbescherming.

Welke eisen stelt de HR aan de vraag of er sprake is van duurzame verbinding in het kader van het onroerend zijn van een zaak?

 • Als het naar aard en inrichting is bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven
 • Er moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer of degene in wiens opdracht het bouwwerk is aangebracht 
 • De bestemming van het gebouw of werk om duurzaam ter plaatse te blijven dient naar buiten kenbaar te zijn
 • De verkeersopvattingen kunnen (anders dan bij de vraag of iets een bestanddeel is) niet worden gebezigd als een zelfstandige maatstaf voor de beoordeling van de vraag of een zaak roerend of onroerend is.

Wat is de kern van het Dépex-arrest?

De vraag was of farmaceutische apparatuur, voor het produktieproces vereist, als betanddeel van het fabrieksgebouw kan worden aangemerkt.

De HR oordeelde negatief, maar dat betekende niet dat machines die los in een fabriekshal staan nooit bestanddeel van een fabrieksgebouw kunnen zijn. Indien het gebouw als het ware om de machines is heengebouwd en het gebouw, zonder de machines, niet of nauwelijks voor andere doeleinden kan worden gebruikt, kan de verkeersopvatting tot een andere uitkomst leiden.

Wat is de kern van het arrest Teixeira de Matos?

In dit arrest is aldus door de Hoge Raad erkend dat eigendomsverkrijging buiten de door de wet erkende wijze van eigendomsverkrijging mogelijk is, in dit geval vond eigendomsverkrijging plaats doordat de eigendom van de goederen onder de feitelijke omstandigheden niet meer identificeerbaar was.

Wat is de kern van het arrest Nieuwe Matex?

Een voorraad vloeistof die in een bepaalde tank is opgeslagen, is voldoende geindividualiseerd om voorwerp van bezit en eigendom te zijn. Dit verandert niet door de omstandigheid dat de voorraad bestemd is om gebruikt en weer aangevuld te worden. Blijkt er meer vloeistof te zijn dan is overgedragen, dan kan dit leiden tot mede-eigendom.

Wat is de essentie van het arrest Broedeieren?

Wat zijn ‘kosten tot behoud’ (art. 3:284, lid 1 BW)? Uitsluitend de kosten die de schuldeiser heeft gemaakt om de zaak in fysieke zin voor tenietgaan te behoeden. Onderhoudskosten vallen daar niet onder.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo